Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αιτωλική: Πρόσκληση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Published

on

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 99/14-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΥ Ε.Φ. ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 156/09-07-2020 1η Τροποποίηση, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 99/04-04-2020 Πρόσκλησης, καλεί:

 • ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
 • Φορείς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού

για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα, προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:

 • χρηματοδοτούνται δράσεις χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται κατά 100%
 • ο συνολικός προϋπολογισμός Πράξης δύναται να ανέλθει έως 000€, ενώ για Πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες, ο συνολικός προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 50.000€
 • δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 645.000,00€.

Περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελούν Κοινότητες των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ: Περιοχή Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος, της Πρόσκλησης, καθώς και η Δ.Κ. Αστακού, του Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr, από την 05-05-2020 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) και έως την 18-09-2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) και ώρα 15.00.

Στο Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, της Πρόσκλησης, αναφέρονται τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων, που πρέπει:

 • είτε να υποβληθούν ηλεκτρονικά
 • είτε/και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Ε.Φ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, στην διεύθυνση: Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Πλατανίτης Αντιρρίου, Τ.Κ. 30020, εντός 10 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 • με την κα Βλάχου Ευλαμπία (τηλ. 2634038119, e-mail: evlachou@aitoliki.gr), για οποιαδήποτε θέμα
 • με την κα Παναγιωτίδη Χριστίνα (τηλ. 2634038118, e-mail: cpanagiotidi@aitoliki.gr), για οποιοδήποτε θέμα, πλην τεχνικών θεμάτων

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx.

Η πλήρης πρόσκληση και τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.aitoliki.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν σε έντυπη μορφή την Πρόσκληση και τα παραρτήματά της από την έδρα του Ε.Φ., κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

 Νταουσάνης Ιωάννης

 «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε e – λειτουργία με τηλε και κεκλεισμένων θυρών αποφάσεις

Published

on

By

Τον τελευταίο χρόνο η αυτοδιοίκηση έχει δεχτεί σωρεία αλλαγών στις βασικές της λειτουργίες. Χάρη στην      κυβερνησιμότητα έγιναν απανωτές τροποποιήσεις με αποτέλεσμα από την απλή αναλογική να έχουμε φτάσει σε ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα και σε μια πανίσχυρη Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον δήμαρχο.

Το δημοτικό συμβούλιο πλέον έχει περιορισμένες αρμοδιότητες σε αντίθεση με την Οικονομική Επιτροπή που πλέον αποφασίζει για όλα τα σοβαρά θέματα.

Και μετά την κυβερνησιμότητα ήρθε και ο covid που επέφερε άλλο κύμα αλλαγών που ενισχύουν το δήμαρχοκεντρικό σύστημα, αφού μηδενίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στις συνεδριάσεις των επιτροπών και του δημοτικού συμβουλίου.

Έχουμε περάσει στην εποχή των τηλεσυνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  τις οποίες  ελάχιστοι παρακολουθούν όχι μόνο γιατί δεν είναι εξοικειωμένοι αλλά γιατί είναι και ιδιαίτερα κουραστικές, αφού ο πρόεδρος έχει ελάχιστες δυνατότητες να ελέγχει την τήρηση της  e- λειτουργίας της συνεδρίασης.

Στις τηλεσυνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι εύκολο να συμμετέχουν ούτε οι πρόεδροι των  κοινοτήτων ούτε εκπρόσωποι φορέων ούτε δημότες.   Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται ο έλεγχος, που αποτελεί βασική προϋπόθεση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών.

Και το πιο κρίσιμο είναι ότι οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή του οργάνου που ουσιαστικά πλέον χαράσσει πολιτική, αφού παίρνει τις πιο σημαντικές αποφάσεις, γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.

Κανείς πλέον πέρα των μελών δεν έχει γνώση ούτε ενημέρωση. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση,  που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, έχει τους τίτλους των θεμάτων που θα συζητηθούν, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει πόσα και ποια θέματα συζητιούνται εκτός ημερησίας διάταξης και ούτε ποιες αποφάσεις λαμβάνονται. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και για τις συνεδριάσεις των υπόλοιπων νομικών προσώπων του Δήμου.

Και το βέβαιο είναι ότι ακόμα και οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι – και κυρίως οι νεοεκλεγμένοι και άπειροι σε αυτά τα θέματα – που δεν συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές, δεν έχουν γνώση των αποφάσεων που παίρνονται.

Η e –λειτουργία μπορεί να έχει και θετικές πλευρές όμως στην προκειμένη περίπτωση ενισχύει την αδιαφορία του πολίτη για τα κοινά. Και αυτό έχει σίγουρα βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες.     Ο πολίτης δεν ενημερώνεται έγκαιρα και σφαιρικά, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει άποψη.

Εύκολα έτσι πέφτει θύμα fake news, βαρύγδουπων αναρτήσεων αλλά και πελατειακών πολιτικών.

Για το λόγο αυτό ο δήμαρχος και οι ασκούντες διοίκηση οφείλουν να βρουν τρόπους ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται και να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Εξάλλου η άσκηση ελέγχου συμβάλλει στη  βελτίωση όλων και απωθεί τον κίνδυνο  επώασης και εκδήλωσης αλαζονικών συμπεριφορών, που πάντα κρύβει η άσκηση εξουσίας.

Αν δεν υπάρξει μέριμνα προς αυτή την κατεύθυνση, τότε  στις προσλήψεις που κάνει ο δήμαρχος, ας προβλέψει  και την ειδικότητα αισθητικού, γιατί το γυαλί  θέλει και το σχετικό μακιγιάρισμα.

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προχωρά ο διαγωνισμός για την βελτίωση, καθαρισμό, αποκατάσταση και διαμόρφωση μονοπατιών

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας μέσα από το πρόγραμμα LEADER προχωρά στη βελτίωση, στον καθαρισμό, την διαμόρφωση και την αποκατάσταση  μονοπατιών, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη πεζοπορικών διαδρομών με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης των έργων:

 1. «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμού 342.960,00 ευρώ
 2. «Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμού 336.720,00 ευρώ.

Και τα δύο έργα έχουν ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.

Όσον αφορά στο πρώτο έργο, αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Πλατάνου, Αποδοτίας και Ναυπάκτου και προβλέπει παρεμβάσεις στις εξής διαδρομές: Αχλαδόκαστρο-Γέφυρα Αρτοτίβας, Γέφυρα Αρτοτίβας-Ξωκλήσι-Πλάτανος (μέχρι ρέμα Αγίου Βλάση), Χάνι Λιόλιου-Άγιος Δημήτριος-Φράγμα Ευήνου, Αράχωβα-Φράγμα Ευήνου, Ξωκλήσι Αγίου Κωνσταντίνου-Παλαιοχώρι, Παλαιοχώρι-Θέση Κάστρο και Καταφύγιο-Χάνι Λόη.  Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ήπια αξιοποίηση των περιοχών με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξή τους.

Όσον αφορά στο δεύτερο έργο, η σχετική μελέτη προβλέπει παρεμβάσεις στις ακόλουθες διαδρομές: Ρίζα-Αγία Κυριακή-Ρίζα, Δυτικός-Ανατολικός Κλάδος διαδρομής Ρίζας, Μολύκρειο-Άνω Πλατανίτης-Τρύφτρα-Ελληνικό-Άγιος Γεώργιος Μολυκρείου, Παράκαμψη προς Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Μολυκρείου, Βλαχομάνδρα-Γέφυρα Μπανιά-Βλαχομάνδρα, Νεόκαστρο-Ρέμα Σκα-Λυγιάς, Διαδρομή Σκα-Καταρράκτες Σκα, Διαδρομή Σκα (Βασιλαίικα)-Ασκληπιείο-Σκάλα-Διαδρομή Σκα (Μύλος Λαγαρού), Νεόκαστρο-Ξωκλήσι Παναγιάς Φιλοθέου-Διαδρομή Σκα (Θέση Κλήμα), Μονή Βομβοκούς-Διαδρομή Σκα (Μύλος Λαγαρού).

Σημειώνεται ότι, ο Δήμος Ναυπακτίας δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στοχεύει σε ειδικές κατηγορίες επισκεπτών.  Στο σύνολό του, αποτελεί προορισμό που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στους πεζοπόρους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα υπέροχο φυσικό και ποικιλόμορφο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να ακολουθήσουν διαδρομές με έντονο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξελίξεις για την πλωτή εξέδρα

Published

on

By

Πριν ακριβώς δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2018, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας έξω από το Λιμάνι Ναυπάκτου. Σκοπός της τοποθέτησης ήταν  αφενός ο ελλιμενισμός σκαφών, αφετέρου η αντιμετώπιση του φαινομένου της προσάμμωσης του Λιμανιού.

Αν και η αρχική πρόταση της  τότε διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (ΔΛΤ)  ήταν η κατασκευή μόνιμης εξέδρας επί πασσάλων σε σχήμα Γ, το περίφημο «μπαστούνι» μήκους 28μ. και με βραχίονα 77μ, αυτή δεν τελεσφόρησε. Τελικά, με γκρίνιες, μικροπολιτικές και εν μέσω καταγγελιών, τοποθετήθηκε προσωρινή πλωτή εξέδρα, 6μηνης χρήσης, μήκους 36μ.

Έκτοτε η εξέδρα παραμένει στη θέση της, καθώς η ανά 6μηνο εγκατάσταση-απεγκατάσταση κοστίζει, με το συνεχές «ράβε – ξήλωνε» να την καταπονεί. Ταυτόχρονα έφταναν τα πρόστιμα για την παραμονή της στο νερό. Για τις τελευταίες εξελίξεις, μιλά στο Nafsweek ο πρόεδρος του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου,  Σπύρος Τσέλιος.

«Ως  διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου παραλάβαμε ένα μεγάλο πρόβλημα,  πρόκειται για την πλωτή εξέδρα η οποία δεν είχε αδειοδότηση.

Από τις 23 Οκτωβρίου του 2019 η νέα δημοτική αρχή και εγώ ως Πρόεδρος του ταμείου τρέξαμε κάνοντας επαφές σε όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία.  Έτσι έφτασε και πήραμε την πρώτη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ),  την πιο δύσκολη αδειοδότηση, για τα δύο επόμενα χρόνια.

Αμέσως μετά ήρθε η επόμενη αδειοδότηση που χρειαζόταν, από το Υπουργείο Τουρισμού και το τελευταίο διάστημα πήραμε και την έγκριση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το τρίτο υπουργείο που εμπλεκόταν στην όλη υπόθεση.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπαίνουμε σε ένα σωστό δρόμο για την πλωτή εξέδρα, καθώς είναι μία ελαφρού τύπου κατασκευή και δεν είναι εύκολο να απομακρύνεται κάθε τόσο.

Στατικά δεν γίνεται και θα καταστραφεί. Θα πρέπει επίσης να υπολογίσουμε και το κόστος της απομάκρυνσης κάθε φορά, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 10.000 ευρώ.  Ένα κόστος απαγορευτικό για τα οικονομικά του Λιμενικού Ταμείου και μάλιστα σε τέτοια εποχή.

Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι μία πολύ καλή εξέλιξη για την πλωτή εξέδρα που θα παραμείνει μετά  τις αδειοδοτήσεις για δύο χρόνια».

Ωστόσο, μέχρι να έρθουν αυτές οι αδειοδοτήσεις  ήρθαν κάποια πρόστιμα. Τι θα κάνετε με αυτά;

«Για το διάστημα των δύο ετών της προηγούμενης διοίκησης ήρθαν  δύο πρόστιμα της τάξης των 1.500 ευρώ το καθένα και ένα ακόμα πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στις μέρες της δικής μου διοίκησης στο δημοτικό λιμενικό ταμείο, που ήταν  της τάξης των οκτώ χιλιάδων ευρώ.

Ένα εξωπραγματικό πρόστιμο!

Πιστεύουμε λοιπόν ότι με την εξέλιξη αυτή των αδειοδοτήσεων που έχουμε αλλά και με την προσφυγή που θα κάνουμε με τον δικηγόρο του δήμου θα έχουμε ένα αίσιο τέλος ώστε το Λμενικό ταμείο να γλιτώσει το τελευταίο έστω πρόστιμο, ενώ η εξέδρα είχε τις αδειοδοτήσεις, τουλάχιστον από τα δύο πρώτα υπουργεία.

Ένα πρόστιμο που πρέπει να πούμε ότι και μας πίκρανε και μάς πείσμωσε αφού ήταν εντελώς άδικο. 

Υπήρχαν πρόστιμα της τάξης των 1.500 ευρώ,  όταν η εξέδρα δεν είχε καμία άδεια, και τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει τις αδειοδοτήσεις ήρθε το πρόστιμο των οκτώ χιλιάδων ευρώ!».

Σήμερα και λόγω όλης αυτής της κατάστασης με την πανδημία είναι λογικό ότι τα έσοδα του  Δημοτικού λιμενικού ταμείου έχουν μειωθεί. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

«Εάν δεν είχαμε την αρωγή του δήμου ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα είχαμε καταρρεύσει.

Με απόφαση από το Κεντρικό κράτος μέχρι 30 Ιουνίου δεν πλήρωναν οι επαγγελματίες στο Ταμείο τα χρήματα για τα  τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει.

Επαγγελματίες που είχαν αναγκαστεί να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επαγγελματίες που έχασαν  την περίοδο του Πάσχα και ζωτικό κομμάτι της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Αντιλαμβάνεστε ότι το Λιμενικό Ταμείο της Ναυπάκτου το οποίο συνέχισε να λειτουργεί, έχει την καθαριότητα όλου του παραλιακού μετώπου Γρίμποβο,Ψανή, λιμάνι Δυτική – Ανατολική προβλήτα Αντιρρίου, πλαζ  Αντιρρίου, Κρυονέρι, Κάτω Βασιλική.

Έχει  τον ηλεκτρολόγο που ελέγχει και συντηρεί όλο το παραλιακό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ και αντιλαμβάνεστε  πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα».

Μέσα στη ζώνη ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι και το αλσύλλιο Γριμπόβου. Έχει μεν αλλάξει όψη αλλά έχει παραμείνει χωρίς να συνεχίζονται κάποιες εργασίες.  Τι  προβλέπεται να γίνει άμεσα;

«Το αλσύλλιο Γριμπόβου είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι,  ένα πανέμορφο μέρος που θα πρέπει να το προσέξουμε.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το αλσύλλιο είναι εργοταξιακός χώρος και είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει αρκετή δουλειά.

Συνεχίσαμε τις εργασίες που είχε προγραμματίσει η προηγούμενη διοίκηση του Δημοτικού λιμενικού ταμείου με την κοινωφελή εργασία του δήμου Ναυπακτίας και με υλικά τα οποία μας παρείχε  ο δήμος.

Είμαστε σε αναμονή της νέας κοινωφελούς  ώστε να προχωρήσει.

Αντιλαμβάνεστε ότι με  τα οικονομικά που έχει σήμερα το Λιμενικό Ταμείο δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεγάλες εργασίες σε αυτόν τον χώρο.

Είναι ένα κομμάτι το αλσύλλιο, προσβλέπουμε σε αυτό γιατί  θεωρούμε ότι είναι σε ένα εξαιρετικό σημείο της πόλης.

Μία υπόσχεση, τουλάχιστον μέχρι να παραδώσουμε τη θητεία μας θα έχει μετατραπεί σε έναν όμορφο και εξαιρετικό για την πόλη χώρο που θα μπορούν να τον απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης μας».

Εδώ και αρκετό καιρό έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και από ότι βλέπουμε έχει αντικατασταθεί ένα μεγάλο κομμάτι από το ξύλινο δάπεδο στο  Γρίμποβο. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό το έργο;

«Ομολογουμένως είναι ένα δύσκολο έργο καθώς αυτό το ξύλινο Deck είναι πάνω από 3.000 τετραγωνικά μέτρα.

Με δεδομένο ότι είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα οικονομικά μας, επιχειρήσαμε και κάνουμε μία παρέμβαση αντικαθιστώντας μεγάλο κομμάτι από το ξύλινο δάπεδο χωρίς όμως να έχει λυθεί το πρόβλημα.

Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπει ο κόσμος, υπάρχει από κάτω η υποδομή όπου είναι σάπια είναι κατεστραμμένη.

Ένα πολύ δύσκολο έργο που για να γίνει θα πρέπει να συνδράμει εφόσον μπορεί ο Δήμος Ναυπακτίας.

Τελειώνοντας η τουριστική σεζόν και λίγο πριν το χειμώνα έχουμε στόχο σαν λιμενικό ταμείο να κάνουμε μία νέα παρέμβαση καθώς τα προβλήματα στο ξύλινο δάπεδο είναι συνεχή.

Ένα δύσκολο έργο το πιάσαμε από την πρώτη στιγμή ξέροντας ότι έχει πρόβλημα δυσκολίες.

Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δίνει έναν καθημερινό αγώνα για έργα καθημερινότητας αλλά και γι’ αυτά τα οποία θα δούμε στο μέλλον και πιστεύουμε  ότι θα δρομολογηθούν και θα υλοποιηθούν. Έργα τα οποία θα δώσουν πρόσθετη αξία στο τουριστικό προϊόν της περιοχής μας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

www.musitsa.com

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ