Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση – Ενημέρωση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί παραχωρήσεων δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των 3 ετών

Published

on

Οι  παραχωρήσεις αυτές συνήθως αφορούν παραχωρήσεις ιδιαίτερου  δικαιώματος απλής χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας, κ.λ.π.

Γενικώς δεν   αφορούν,  παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και πάντα κατά την έννοια της παρ. 1  του άρθρου 13 του Ν.  2971/01 παραχωρήσεις απλής χρήσης.

Προκειμένου να παραχωρηθεί απευθείας σε εκμεταλλευτές καταστημάτων το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, έναντι των καταστημάτων τους, θα πρέπει  στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος να προβλέπεται το είδος (τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες κ.λπ.) και ο αριθμός που επιτρέπεται να αναπτύξει στον προς παραχώρηση χώρο ο εκμεταλλευτής του καταστήματος»,  αποτελεί προϋπόθεση  προκειμένου να δικαιολογείται το «απευθείας» της παραχώρησης και να αιτιολογείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 17 του Κ.Δ.Δ. (Ν.2690/99). 

1.-   Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 (Α΄285) και σύμφωνα με την εγκύκλιο 8321.6/01/12-3-2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν. όπως ισχύουν δύναται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα να παραχωρεί τη χρήση χώρων της Ζώνης Λιμένα με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

2.- Η διακριτική ευχέρεια του φορέα διοίκησης που πηγάζει από τις ως άνω διατάξεις δεν θεσμοθετεί σε καμία περίπτωση υποχρέωση του φορέα διοίκησης να  προβαίνει στην έκδοση διοικητικών πράξεων παραχώρησης.

 3.- Κατά την  άσκηση της διακριτικής ευχέρειας τα νομικά όριά της διαγράφονται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος κ.α., από τις οποίες και  δεσμεύεται το αρμόδιο όργανο.  Εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:

 α) Αναφορικά με το δημόσιο συμφέρον που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, σας εφιστούμε την προσοχή ότι η Χερσαία Ζώνη Λιμένα προορίζεται κατά κύριο λόγω για λιμενικές δραστηριότητες και ότι γενικότερα αποστολή των φορέων διοίκησης στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα (πρβλ. και άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 Α΄285).  Ο φορέας διοίκησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και να παραχωρεί με φειδώ χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δεδομένου ότι αυτή δεν αποτελεί άμεσα λιμενική δραστηριότητα.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις παραπάνω παραχωρήσεις είναι  η  ακόλουθη:

1.Απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και  εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί  με τοπογραφικό διάγραμμα (εις τριπλούν ), το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής  έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων).   Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί. Από ισχύος του ν. 2971/2001 όλες οι αποφάσεις καθορισμού – εξομοίωσης χώρων σε Ζώνη Λιμένα δημοσιεύονται υποχρεωτικά. Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη-απόφαση παραχώρησης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.   Ο παραχωρούμενος χώρος που θα αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι θα είναι επι της προβολή της επιχ/σής  τους.

2.Σε περίπτωση που  ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος πρόκειται να αιτηθεί τα ίδια τ.μ. σε σχέση με  το προηγούμενο έτος , τότε δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων και προσκομίζει τα περσυνά θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα.

3.Όταν πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στην περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος προσκομίζει και την έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας

4. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος θα προσκομίζει άδεια  λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των  τραπεζοκαθισμάτων   που   δύναται  να  αναπτύξει  ο  ενδιαφερόμενος, χωρίς  βέβαια  αυτό   να   σημαίνει  ότι   υποχρεούστε  σε  παραχώρηση  τόσου  χώρου,  που  να   καλύπτει  πλήρως  τα  προς  ανάπτυξη αναφερόμενα  τραπεζοκαθίσματα.   

              5.  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ενδιαφερόμενου – ιδιοκτήτη,

              6. Καταστατικό εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι ο νόμιμος   εκπρόσωπός   της

β)  Το διοικούν όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο ή Λιμενική Επιτροπή), εφόσον ο αιτούμενος χώρος κείται εντός της  οριοθετημένης «Ζώνης Λιμένα», αποφασίζει σχετικά για την παραχώρηση ή μη  του δικαιώματος  ιδιαίτερης  χρήσης,  λαμβάνοντας μεταξύ των άλλων υπόψη και  το γεγονός ότι δεν πρέπει να παρακωλύεται από την αιτούμενη παραχώρηση η λειτουργικότητα  του  λιμένα .

Στην περίπτωση παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για    τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος της παραλίας καθώς και η ακώλυτη  προσέγγισή   του στα κρηπιδώματα ή την θάλασσα.

Πάντως η παραχώρηση δεν μπορεί να αποσπασθεί από την επιχειρηματική ή οικονο­μική ή επαγγελματική δράση που ασκείται από τον παραχωρησιούχο προσωπικώς επί του πα­ρακειμένου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ακινήτου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίτη 21/3 η παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ναυπάκτου

Published

on

By

Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση – 

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00′, στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιτέας περιοχή Πλατανίτη) θα λάβει χώρα η ανοικτή δημόσια παρουσίαση του Β1 Σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου (Δ.Ε. Ναυπάκτου).

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα 2 μηνών και συγκεκριμένα, από τις 22 Μαρτίου 2023 έως τις 22 Μαΐου 2023, κατά το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής απόψεων και παρατηρήσεων, οι οποίες θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του Β2 Σταδίου της μελέτης, που αντιστοιχεί στην οριστική πρόταση, η οποία θα θεσμοθετηθεί.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου, θα είναι αναρτημένη και διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης,

Απόψεις και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας (κτήριο πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@nafpaktos.gr.

  • Η δημόσια παρουσίαση της μελέτης θα προβληθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr).

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Yποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων -Πρόστιμο & φυλάκιση για αμελείς ιδιοκτήτες

Published

on

By

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2023 έως 31-10-2023, οι δήμοι της χώρας καλούν όλους τους δημότες τους που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια μέχρι τις 30 Απριλίου 2023, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ως «καθαρισμός», ορίζεται λεπτομερώς η απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και κλαδιών, ξερά χόρτα, φύλλα κλπ., σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρα από κτίσματα, το κλάδεμα των φυτών και πώς θα γίνεται αυτό, η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, καθώς και των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Εάν οι ιδιοκτήτες δεν πραγματοποιήσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 30 Απριλίου, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουν ότι πρέπει να το πράξουν εντός 10 ημερών, αλλιώς τον καθαρισμό αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ο δήμος, ο οποίος χρεώνει με πρόστιμο τους ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για τον καθαρισμό, τους επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πάνω στο οποίο υπάρχει προσαύξηση, εφόσον το έργο πραγματοποιήσει ο δήμος.

Εάν πρόκειται για εγκαταλειμμένους χώρους, ή αγνώστων ιδιοκτητών, περιφραγμένους και ασφαλισμένους, ο δήμος καλεί την Πυροσβεστική για να βεβαιώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και κατόπιν παραβιάζει τον χώρο με εισαγγελική παραγγελία για να τον καθαρίσει.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ναύπακτος: Κραυγή λαού…  για το έγκλημα των Τεμπών

Published

on

By

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου  και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε η απεργία – συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα στην Ναύπακτο. Στην κεντρική πλατεία της πόλης οι  φωνές των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μαθητές απαίτησαν  να πληρώσουν οι υπαίτιοι για το  έγκλημα των Τεμπών.

Στους συγκεντρωμένους στην πλατεία Φαρμάκη στη Ναύπακτο απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας Αριστομένης Χάρος και η πρόεδρος του  Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας Βάσω Νταουσάνη.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Ναυπάκτου.

Η συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξαν  η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 ήταν τεράστια και πανελλαδικά οι πολίτες απότισαν φόρο τιμής στους  57  συνανθρώπους μας – θύματα  της τραγωδίας των Τεμπών, βάζοντας τα ερωτήματα: Γιατί φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία; Ποιοι ευθύνονται; Πως δε θα συμβεί ποτέ ξανά;

Ταυτόχρονα απαίτησαν οι ευθύνες να αποδοθούν και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές.  Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ