Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση – Ενημέρωση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί παραχωρήσεων δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των 3 ετών

Published

on

Οι  παραχωρήσεις αυτές συνήθως αφορούν παραχωρήσεις ιδιαίτερου  δικαιώματος απλής χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας, κ.λ.π.

Γενικώς δεν   αφορούν,  παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και πάντα κατά την έννοια της παρ. 1  του άρθρου 13 του Ν.  2971/01 παραχωρήσεις απλής χρήσης.

Προκειμένου να παραχωρηθεί απευθείας σε εκμεταλλευτές καταστημάτων το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, έναντι των καταστημάτων τους, θα πρέπει  στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος να προβλέπεται το είδος (τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες κ.λπ.) και ο αριθμός που επιτρέπεται να αναπτύξει στον προς παραχώρηση χώρο ο εκμεταλλευτής του καταστήματος»,  αποτελεί προϋπόθεση  προκειμένου να δικαιολογείται το «απευθείας» της παραχώρησης και να αιτιολογείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 17 του Κ.Δ.Δ. (Ν.2690/99). 

1.-   Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 (Α΄285) και σύμφωνα με την εγκύκλιο 8321.6/01/12-3-2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν. όπως ισχύουν δύναται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα να παραχωρεί τη χρήση χώρων της Ζώνης Λιμένα με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

2.- Η διακριτική ευχέρεια του φορέα διοίκησης που πηγάζει από τις ως άνω διατάξεις δεν θεσμοθετεί σε καμία περίπτωση υποχρέωση του φορέα διοίκησης να  προβαίνει στην έκδοση διοικητικών πράξεων παραχώρησης.

 3.- Κατά την  άσκηση της διακριτικής ευχέρειας τα νομικά όριά της διαγράφονται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος κ.α., από τις οποίες και  δεσμεύεται το αρμόδιο όργανο.  Εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:

 α) Αναφορικά με το δημόσιο συμφέρον που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, σας εφιστούμε την προσοχή ότι η Χερσαία Ζώνη Λιμένα προορίζεται κατά κύριο λόγω για λιμενικές δραστηριότητες και ότι γενικότερα αποστολή των φορέων διοίκησης στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα (πρβλ. και άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 Α΄285).  Ο φορέας διοίκησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και να παραχωρεί με φειδώ χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δεδομένου ότι αυτή δεν αποτελεί άμεσα λιμενική δραστηριότητα.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις παραπάνω παραχωρήσεις είναι  η  ακόλουθη:

1.Απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και  εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί  με τοπογραφικό διάγραμμα (εις τριπλούν ), το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής  έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων).   Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί. Από ισχύος του ν. 2971/2001 όλες οι αποφάσεις καθορισμού – εξομοίωσης χώρων σε Ζώνη Λιμένα δημοσιεύονται υποχρεωτικά. Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη-απόφαση παραχώρησης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.   Ο παραχωρούμενος χώρος που θα αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι θα είναι επι της προβολή της επιχ/σής  τους.

2.Σε περίπτωση που  ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος πρόκειται να αιτηθεί τα ίδια τ.μ. σε σχέση με  το προηγούμενο έτος , τότε δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέων τοπογραφικών διαγραμμάτων και προσκομίζει τα περσυνά θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα.

3.Όταν πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στην περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος προσκομίζει και την έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας

4. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος θα προσκομίζει άδεια  λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των  τραπεζοκαθισμάτων   που   δύναται  να  αναπτύξει  ο  ενδιαφερόμενος, χωρίς  βέβαια  αυτό   να   σημαίνει  ότι   υποχρεούστε  σε  παραχώρηση  τόσου  χώρου,  που  να   καλύπτει  πλήρως  τα  προς  ανάπτυξη αναφερόμενα  τραπεζοκαθίσματα.   

              5.  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ενδιαφερόμενου – ιδιοκτήτη,

              6. Καταστατικό εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι ο νόμιμος   εκπρόσωπός   της

β)  Το διοικούν όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο ή Λιμενική Επιτροπή), εφόσον ο αιτούμενος χώρος κείται εντός της  οριοθετημένης «Ζώνης Λιμένα», αποφασίζει σχετικά για την παραχώρηση ή μη  του δικαιώματος  ιδιαίτερης  χρήσης,  λαμβάνοντας μεταξύ των άλλων υπόψη και  το γεγονός ότι δεν πρέπει να παρακωλύεται από την αιτούμενη παραχώρηση η λειτουργικότητα  του  λιμένα .

Στην περίπτωση παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για    τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος της παραλίας καθώς και η ακώλυτη  προσέγγισή   του στα κρηπιδώματα ή την θάλασσα.

Πάντως η παραχώρηση δεν μπορεί να αποσπασθεί από την επιχειρηματική ή οικονο­μική ή επαγγελματική δράση που ασκείται από τον παραχωρησιούχο προσωπικώς επί του πα­ρακειμένου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ακινήτου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην τελική ευθεία οι 12οι ποδηλατικοί αγώνες ορεινής Ναυπακτίας

Published

on

By

αγωνες-ορεινης-ποδηλασιας-ανω-χωρα-ναυπακτια

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι “12οι ποδηλατικοί αγώνες ορεινής Ναυπακτίας”  με τις συμμετοχές των αθλητών να έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Οι αγώνες που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή  21 Αυγούστου στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, δίνουν την ευκαιρία σε αθλητές και επισκέπτες, τόσο κατά την διάρκεια των αγώνων όσο και κατά την παραμονή τους,   να απολαύσουν την περιοχή με τα δάση από έλατα και καστανιές, τις  δασικές διαδρομές και την φιλοξενία, καθώς η Ορεινή Ναυπακτία, είναι από τους ομορφότερους τόπους της Ελλάδας κατάλληλος και για χειμερινές αλλά και για καλοκαιρινές αποδράσεις.

«Ένας τόπος που αξίζει να γνωρίσεις»
αγωνες-ορεινης-ποδηλασιας-ανω-χωρα-ναυπακτια
αγωνες-ορεινης-ποδηλασιας-ανω-χωρα-ναυπακτια αγωνες-ορεινης-ποδηλασιας-ανω-χωρα-ναυπακτια

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι στην ΔΕ Αποδοτίας

Published

on

By

δήμαρχος-αντιδήμαρχοι-Αποδοτία
Συναντήσεις και συζητήσεις με τους κατοίκους και τους επισκέπτες στη Μανδρινή, τη Γραμμένη Οξυά, τη Λεύκα, την Κυδωνιά και την Καλλονή είχε ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας. Στις επισκέψεις  στην ΔΕ Αποδοτίας  συνοδευόταν από  τους Αντιδημάρχους Ντίνο Τσουκαλά και Θανάση Κούκουνα. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους  προέδρους των τοπικών κοινοτήτων  καθώς και με  τους προέδρους των Συλλόγων.
Συγκεκριμένα,  έγιναν επισκέψεις στη Μανδρινή, όπου  παρών ήταν ο Πρόεδρος Δημήτρης Σπανός, στη Γραμμένη Οξυά ο Πρόεδρος Βασίλης Βήττας και τα μέλη του Συλλόγου Γραμμενιοξυωτών, στην Κυδωνιά ο Πρόεδρος Γιώργος Γάτος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μάκης Γάτος και  στην Καλλονή ο Πρόεδρος Νίκος Κασβίκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ποδηλατικοί Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας” στην Άνω Χώρα – Τι έγραψαν τα ΜΜΕ

Published

on

By

ποδηλατικοι-αγωνες-ορεινη-ναυπακτια-2022

Όλα έτοιμα για τους  “Ποδηλατικούς  Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας” που θα πραγματοποιηθούν στην Άνω Χώρα, στις 20 & 21 Αυγούστου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Πράσινο+Μπλέ”, με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Για 12η συνεχή χρονιά η διοργάνωση αναδεικνύει την περιοχή μέσω του αθλήματος της ποδηλασίας σε ένα προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου, προβάλλοντας την μοναδικότητα και την ομορφιά της  σε αθλητές και φίλους του αθλήματος από όλη τη χώρα και όχι μόνο.

Είναι χαρακτηριστικές οι παρουσιάσεις που έγιναν από τα διάφορα ΜΜΕ, τόσο για τους αγώνες όσο και για την Ναυπακτία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ