Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα Μητροπολίτη  κ. Ιερόθεου προς  μαθητές/τριες  για τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Published

on

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως ἔχω τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας μέ τήν εὐκαιρία τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων γιά νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ἐπιτυχίες στούς στόχους σας.

Ἀσφαλῶς ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι αὐτή ἡ περίοδος τῆς ζωῆς σας εἶναι σημαντική γιά δύο βασικούς λόγους:

Πρῶτον, γιατί τελειώνει μιά περίοδος μαθητείας στήν Μέση Ἐκπαίδευση, μέ τό πέρασμά σας μέσα ἀπό τήν ἐφηβεία καί ἀρχίζει μιά νέα περίοδος πού εἰσέρχεστε στήν κοινωνία μέ ἄλλες προϋποθέσεις. Δέν εἶσθε πιά μαθητές, ἀλλά σέ κάποιο βαθμό ὥριμοι πολίτες, μέ καθήκοντα καί ὑποχρεώσεις, ἕτοιμοι νά ἀναλάβετε κάποιες ἰδιαίτερες θέσεις μέσα στήν κοινωνία.

Ἤδη τελείωσε ἡ μαθητική ζωή δώδεκα χρόνων, πού ἤσασαν ὑποχρεωμένοι κάθε πρωί νά συμμετέχετε στίς μαθητικές Κοινότητες καί νά εἶσθε στήν διαδικασία τῆς μαθήσεως, κάτω ἀπό τήν ἀγωγή τῶν γονέων σας καί τῶν καθηγητῶν σας. Τώρα ἀνοίγεται μπροστά σας ἡ ἴδια ἡ κοινωνία καί ἐσεῖς εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά αὐξήσετε τήν δημιουργική σας ἱκανότητα γιά ἐπιβίωση καί προσφο­ρά.

Δεύτερον, ἡ περίοδος αὐτή εἶναι σημαντική γιατί ἑτοιμάζεσθε γιά τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις εἰσαγωγῆς στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας. Θά συνεχίσετε, δηλαδή, τήν μάθηση καί τήν σπουδή μέ ἄλλες προϋποθέσεις, δηλαδή μέ ἐξειδίκευση καί ἔρευνα στόν χῶρο πού σᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο. Βρίσκεσθε, ὄντως, σέ ἕνα χρονικό σημεῖο πού εἶναι σημαντικό γιά σᾶς καί τό ὁποῖο θά προσδιορίση τήν ἐπιλογή τῆς ἐπιστήμης πού σᾶς ἐνδιαφέρει γιά νά συνεχίσετε στήν ζωή σας καί γιά τήν συμμετοχή σας στήν ἔρευνα, ἀλλά καί γιά τήν κοινωνική σας ἀπο­κατάσταση, μαζί μέ τήν προσωπική σας ἀπο­κατάσταση.

Γιά τούς δύο αὐτούς λόγους βρίσκεσθε σέ ἕνα σημεῖο στήν ζωή σας πολύ σημαντικό. Καί ἀσφαλῶς θά διακατέχεσθε ἀπό αἴσθημα σοβαρότητας καί ὑπευθυνότητας. Γνωρίζω ὅτι σᾶς ἀπασχολεῖ αὐτό τό θέμα, ὅπως παλαιότερα ἀπασχολοῦσε καί ἐμᾶς. Καί εἶναι εὔλογο ὅτι αὐτό αὐξάνει τήν ἀγωνία σας γιά τό μέλλον. Γι’ αὐτό καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, οἱ γονεῖς σας, οἱ δάσκαλοί σας καί οἱ πνευματικοί σας πατέρες προσευχόμαστε γιά σᾶς νά ἔχετε στήν ζωή σας δύναμη, ἔμπνευση, ὑπομονή καί ἐπιμονή. Συγκεκριμένα:

Πρέπει νά ἔχετε δύναμη γιατί ἡ ζωή πάντοτε ἔχει τίς ἰδιαίτερες δυσκολίες της μέ ἐμπόδια, μέ ἀδιέξοδα καί διακινδύνευση (ρίσκο) καί μόνον ἐκεῖνος πού διαθέτει δύναμη καί ἐργατικότητα μπορεῖ νά τά ὑπερβῆ. Δέν εἶναι πρόβλημα τά ἐμπόδια πού θά παρουσιασθοῦν στήν ζωή σας, πού οὕτως ἤ ἄλλως θά παρουσιασθοῦν, ὅσο ἡ δύναμη πού θά ἔχετε γιά νά τά ὑπερβῆτε.

Ἔπειτα, πρέπει νά ἔχετε ἔμπνευση, ὅπως ἔμπνευση ἔχει ὁ ποιητής, ὁ καλλιτέχνης, ὁ ἐπιστήμονας. Τό μεγαλύτερο προσόν ἑνός ἀνθρώπου εἶναι τό νά ἔχη δημιουργική ἔμπνευση στό ἔργο του, πού σημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά ἀπογοητεύεται, ἀλλά νά βλέπη πάντοτε μπροστά μέ ἐλπίδα καί δημιουργικότητα. Ἡ ἔμπνευση προϋποθέτει ἀγάπη, δημιουργικό­τητα, αἰσιοδοξία, πίστη στόν Θεό, προσευχή. Μέ τά ὅπλα αὐτά εὔκολα ἀντιμετωπίζει κανείς ὅλα τά ἐμπόδια καί πάντοτε εἶναι ἀποδοτικός.

Ἀκόμη πρέπει νά ἔχετε ὑπομονή, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. κδ΄, 13). Ἡ ὑπομονή εἶναι ἰσχυρή δύναμη, δέν εἶναι μιά ἀδυναμία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐλπίζει καί περιμένει. Στήν ἐποχή μας πού ὑπάρχει ἔντονη ἀνυπομονη­σία, πού οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά ἐπιτυγχάνουν τά ὄνειρά τους μέ ταχύτητα, δυστυχῶς ἐπέρχεται συχνά ἡ ἀπογοήτευση. Ὁπότε, ἡ ὑπομονή, δηλαδή ἡ ἀναμονή τοῦ κατάλ­ληλου χρόνου νά πραγματοποιηθοῦν οἱ σκοποί μας, εἶναι μεγάλο προσόν.

Τέλος, πρέπει νά ἔχετε ἐπιμονή, ἀφοῦ ὁ «ἐπιμένων νικᾶ». Ἐνδεχομένως, θά βλέπετε στήν ζωή σας νά μή ἱκανοποιοῦνται οἱ στόχοι πού θέσατε ἐξ ἀρχῆς, καί ἀμέσως, ἀλλά πρέπει νά ξέρετε ὅτι εἶναι μεγάλη ἀρετή ἡ δημιουργική ἐπιμονή, πού σημαίνει πρέπει νά ἀναμένετε τόν κατάλληλο χρόνο ἱκανοποιήσεως τῶν στόχων σας, γιατί κάθε πράγμα θέλει τόν χρόνο ὡρίμανσής του. Αὐτό τό βλέπουμε καί στόν φυσικό κό­σμο, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερος χρόνος ὡρίμανσης ἑνός δένδρου, φυτοῦ ἤ ὀργα­νισμοῦ.

Ἑπομένως, ἡ περίοδος αὐτή τῆς ζωῆς σας εἶναι κρίσιμη καί σημαντική. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχετε πίστη στόν Θεό, καί ἐμπιστοσύνη σέ Αὐτόν, ἐπίγνωση τῶν ἰδιαίτερων χαρισμάτων πού ἔχετε καί συνεχῆ δημιουργικότητα. Καί πάνω ἀπό ὅλα πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι στήν ζωή σας θά σᾶς δοθοῦν πολλές εὐκαιρίες γιά νά ἱκανοποιήσετε τά ὄνειρά σας καί νά ἐκφράσετε τά χαρίσματά σας, ἐνῶ ἴσως τώρα δέν τό ὑποπτεύεσθε. Δηλαδή, μπορεῖ νά φανῆ ὅτι τώρα δέν ἐπιτυγχάνετε τούς στόχους πού θέσατε, ἀλλά πρέπει νά ξέρετε ὅτι θά δημιουργηθοῦν καί πολλές ἄλλες εὐκαιρίες στήν ζωή σας, τίς ὁποῖες ἴσως τώρα δέν ἔχετε σκεφθῆ, γιά νά ἐκδη­λωθοῦν τά χαρίσματά σας.

Ὡς πνευματικός σας πατέρας εὔχομαι νά ἐπιτύχετε στούς στόχους σας, καί νά γίνετε καλοί πολίτες, καλοί ἀκαδημαϊκοί δάσκαλοι καί ἐπιστή­μονες καί καλοί Χριστιανοί.

Τέλος, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά μή ξεχνᾶτε τίς παραδόσεις μέ τίς ὁποῖες μεγαλώσατε καί πάνω ἀπό ὅλα νά μή ξεχνᾶτε τόν πατέρα σας Θεό καί τήν μητέρα σας Ἐκκλησία. Ἐπί πλέον νά αἰθάνεσθε εὐγνωμοσύνη στούς γονεῖς σας, πού σᾶς μεγάλωσαν μέ πόνο, ὄνειρα καί δάκρυα, καί στούς δασκάλους καί καθηγητές σας πού σᾶς δίδαξαν τήν γνώση καί σᾶς ἔδωσαν τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά τήν ζωή.

Καλή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις καί στήν ζωή σας.

Ὁ Μητροπολιτης

+ Ὁ Ναυπακτου καὶ Ἁγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

«Σαν παλιό σινεμά» από τα ΚΔΑΠ Αντιρρίου

Published

on

By

Μια υπέροχη μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση παρουσίασαν τα παιδιά του ΚΔΑΠ Αντιρρίου, στο θεατράκι της πλατείας Χορμόβα στο Αντίρριο.

Η παράσταση είχε τίτλο «Σαν παλιό σινεμά» και μας ταξίδεψε σε αξέχαστες, κλασικές και ανεπανάληπτες μουσικοχορευτικές σκηνές του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, που ερμήνευσαν τεράστιοι Έλληνες ηθοποιοί και σφράγισαν την εποχή τους από το δικό τους μετερίζι.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κος Βασίλης Γκίζας, ο Αντιδήμαρχος κος Μπάμπης Καραδήμας, η Πρόεδρος της ΚΕΔΝ κα Άντα Καυκιά, ο Δημοτικός σύμβουλος κος Ανδρέας Κοτσανάς, ο πρώην Δήμαρχος Ναυπάκτου κος Κώστας Κονίδας, η Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αντιρρίου κα Μαρία Μουχοπούλου, ο Πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αντιρρίου κος Ανδρέας Αθανασόπουλος, η Πρόεδρος του συλλόγου «Σκέπη» κα Γιώτα Μπούρη, η πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΝ κα Μαρία Ζιαμπάρα, οι γονείς των παιδιών και πλήθος κόσμου που απόλαυσε την παράσταση, καταχειροκρότησε και αποθέωσε τους μικρούς πρωταγωνιστές.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Βραβείο για τις Ενεργειακές Κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας

Published

on

By

Την πρώτη πανελλαδική διάκριση έλαβαν οι επτά Ενεργειακές Κοινότητες, η μεγάλη ενεργειακή συμμαχία για τη Δυτική Ελλάδα που στοχεύει στην κατασκευή του μεγαλύτερου συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη συγκρότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 60 τοπικών φορέων, βραβεύτηκε ως η καλύτερη πρωτοβουλία για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στην Αυτοδιοίκηση και ως μία από τις καλύτερες στη χώρα, κατά τη διάρκεια του θεσμού «BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUES & AWARDS 2022».

Η εκδήλωση βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή, όπου ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Πρόεδρος των Ενεργειακών Κοινοτήτων, Λάμπρος Δημητρογιάννης, παρέλαβε το βραβείο από την πρόεδρο της Qualitynet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας- Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνο Αραβώσση.

Η διάκριση των Ενεργειακών Κοινοτήτων της ΠΔΕ προήλθε ύστερα από διαδικασία αξιολόγησης των Επιτροπών αλλά και της δημόσιας ψηφοφορίας του ευρύτερου κοινού.

Ο κ. Δημητρογιάννης, παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ανέφερε:

«Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή η παρουσία μας ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε αυτό τον πανελλαδικό θεσμό. Και η διάκριση αυτή, αντανακλά στο σύνολο όσων συμμετέχουν και εργάζονται για την πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου ενεργειακού έργου, που θα διαμορφώσει το μεγαλύτερο συνεργατικό ενεργειακό πάρκο της χώρας και αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα ενεργειακά project στην Ευρώπη. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαγνώσαμε μία μεγάλη ανάγκη. Αυτή της εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστος, ειδικά για τους αγρότες μας. Αλλά είδαμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε η Δυτική Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και να πρωταγωνιστήσει σε προσπάθειες ενεργειακής μετάβασης με πράσινα έργα, για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Συνεχίζουμε την μεγάλη προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μέχρι να δώσουμε ενέργεια στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας…».

Σημειώνεται πως φέτος, ο θεσμός «BRAVO» συμπλήρωσε 14 χρόνια ζωής με ρεκόρ συμμετοχών (άνω των 300) από 185 φορείς και οργανισμούς, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή περισσοτέρων από 16.000 πολιτών. Ο θεσμός στοχεύει στην ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στη χώρα και συνδέονται με τους ευρύτερους εθνικούς στόχους καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Θερινό Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων Ναυπάκτου

Published

on

By

Ξεκινά από Δευτέρα 4 Ιουλίου το θερινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων της Ναυπάκτου.

“Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους καλές δουλειές την καλοκαιρινή περίοδο που είναι και η πιο σημαντική περίοδος για την οικονομία της περιοχής μας…”
Εκ του ΔΣ
του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου
Ο Πρόεδρος
Αποστόλης Παπαϊωάννου

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ