Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα Μητροπολίτη  κ. Ιερόθεου προς  μαθητές/τριες  για τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Published

on

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως ἔχω τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας μέ τήν εὐκαιρία τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων γιά νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ἐπιτυχίες στούς στόχους σας.

Ἀσφαλῶς ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι αὐτή ἡ περίοδος τῆς ζωῆς σας εἶναι σημαντική γιά δύο βασικούς λόγους:

Πρῶτον, γιατί τελειώνει μιά περίοδος μαθητείας στήν Μέση Ἐκπαίδευση, μέ τό πέρασμά σας μέσα ἀπό τήν ἐφηβεία καί ἀρχίζει μιά νέα περίοδος πού εἰσέρχεστε στήν κοινωνία μέ ἄλλες προϋποθέσεις. Δέν εἶσθε πιά μαθητές, ἀλλά σέ κάποιο βαθμό ὥριμοι πολίτες, μέ καθήκοντα καί ὑποχρεώσεις, ἕτοιμοι νά ἀναλάβετε κάποιες ἰδιαίτερες θέσεις μέσα στήν κοινωνία.

Ἤδη τελείωσε ἡ μαθητική ζωή δώδεκα χρόνων, πού ἤσασαν ὑποχρεωμένοι κάθε πρωί νά συμμετέχετε στίς μαθητικές Κοινότητες καί νά εἶσθε στήν διαδικασία τῆς μαθήσεως, κάτω ἀπό τήν ἀγωγή τῶν γονέων σας καί τῶν καθηγητῶν σας. Τώρα ἀνοίγεται μπροστά σας ἡ ἴδια ἡ κοινωνία καί ἐσεῖς εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά αὐξήσετε τήν δημιουργική σας ἱκανότητα γιά ἐπιβίωση καί προσφο­ρά.

Δεύτερον, ἡ περίοδος αὐτή εἶναι σημαντική γιατί ἑτοιμάζεσθε γιά τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις εἰσαγωγῆς στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας. Θά συνεχίσετε, δηλαδή, τήν μάθηση καί τήν σπουδή μέ ἄλλες προϋποθέσεις, δηλαδή μέ ἐξειδίκευση καί ἔρευνα στόν χῶρο πού σᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο. Βρίσκεσθε, ὄντως, σέ ἕνα χρονικό σημεῖο πού εἶναι σημαντικό γιά σᾶς καί τό ὁποῖο θά προσδιορίση τήν ἐπιλογή τῆς ἐπιστήμης πού σᾶς ἐνδιαφέρει γιά νά συνεχίσετε στήν ζωή σας καί γιά τήν συμμετοχή σας στήν ἔρευνα, ἀλλά καί γιά τήν κοινωνική σας ἀπο­κατάσταση, μαζί μέ τήν προσωπική σας ἀπο­κατάσταση.

Γιά τούς δύο αὐτούς λόγους βρίσκεσθε σέ ἕνα σημεῖο στήν ζωή σας πολύ σημαντικό. Καί ἀσφαλῶς θά διακατέχεσθε ἀπό αἴσθημα σοβαρότητας καί ὑπευθυνότητας. Γνωρίζω ὅτι σᾶς ἀπασχολεῖ αὐτό τό θέμα, ὅπως παλαιότερα ἀπασχολοῦσε καί ἐμᾶς. Καί εἶναι εὔλογο ὅτι αὐτό αὐξάνει τήν ἀγωνία σας γιά τό μέλλον. Γι’ αὐτό καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, οἱ γονεῖς σας, οἱ δάσκαλοί σας καί οἱ πνευματικοί σας πατέρες προσευχόμαστε γιά σᾶς νά ἔχετε στήν ζωή σας δύναμη, ἔμπνευση, ὑπομονή καί ἐπιμονή. Συγκεκριμένα:

Πρέπει νά ἔχετε δύναμη γιατί ἡ ζωή πάντοτε ἔχει τίς ἰδιαίτερες δυσκολίες της μέ ἐμπόδια, μέ ἀδιέξοδα καί διακινδύνευση (ρίσκο) καί μόνον ἐκεῖνος πού διαθέτει δύναμη καί ἐργατικότητα μπορεῖ νά τά ὑπερβῆ. Δέν εἶναι πρόβλημα τά ἐμπόδια πού θά παρουσιασθοῦν στήν ζωή σας, πού οὕτως ἤ ἄλλως θά παρουσιασθοῦν, ὅσο ἡ δύναμη πού θά ἔχετε γιά νά τά ὑπερβῆτε.

Ἔπειτα, πρέπει νά ἔχετε ἔμπνευση, ὅπως ἔμπνευση ἔχει ὁ ποιητής, ὁ καλλιτέχνης, ὁ ἐπιστήμονας. Τό μεγαλύτερο προσόν ἑνός ἀνθρώπου εἶναι τό νά ἔχη δημιουργική ἔμπνευση στό ἔργο του, πού σημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά ἀπογοητεύεται, ἀλλά νά βλέπη πάντοτε μπροστά μέ ἐλπίδα καί δημιουργικότητα. Ἡ ἔμπνευση προϋποθέτει ἀγάπη, δημιουργικό­τητα, αἰσιοδοξία, πίστη στόν Θεό, προσευχή. Μέ τά ὅπλα αὐτά εὔκολα ἀντιμετωπίζει κανείς ὅλα τά ἐμπόδια καί πάντοτε εἶναι ἀποδοτικός.

Ἀκόμη πρέπει νά ἔχετε ὑπομονή, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. κδ΄, 13). Ἡ ὑπομονή εἶναι ἰσχυρή δύναμη, δέν εἶναι μιά ἀδυναμία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐλπίζει καί περιμένει. Στήν ἐποχή μας πού ὑπάρχει ἔντονη ἀνυπομονη­σία, πού οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά ἐπιτυγχάνουν τά ὄνειρά τους μέ ταχύτητα, δυστυχῶς ἐπέρχεται συχνά ἡ ἀπογοήτευση. Ὁπότε, ἡ ὑπομονή, δηλαδή ἡ ἀναμονή τοῦ κατάλ­ληλου χρόνου νά πραγματοποιηθοῦν οἱ σκοποί μας, εἶναι μεγάλο προσόν.

Τέλος, πρέπει νά ἔχετε ἐπιμονή, ἀφοῦ ὁ «ἐπιμένων νικᾶ». Ἐνδεχομένως, θά βλέπετε στήν ζωή σας νά μή ἱκανοποιοῦνται οἱ στόχοι πού θέσατε ἐξ ἀρχῆς, καί ἀμέσως, ἀλλά πρέπει νά ξέρετε ὅτι εἶναι μεγάλη ἀρετή ἡ δημιουργική ἐπιμονή, πού σημαίνει πρέπει νά ἀναμένετε τόν κατάλληλο χρόνο ἱκανοποιήσεως τῶν στόχων σας, γιατί κάθε πράγμα θέλει τόν χρόνο ὡρίμανσής του. Αὐτό τό βλέπουμε καί στόν φυσικό κό­σμο, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερος χρόνος ὡρίμανσης ἑνός δένδρου, φυτοῦ ἤ ὀργα­νισμοῦ.

Ἑπομένως, ἡ περίοδος αὐτή τῆς ζωῆς σας εἶναι κρίσιμη καί σημαντική. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχετε πίστη στόν Θεό, καί ἐμπιστοσύνη σέ Αὐτόν, ἐπίγνωση τῶν ἰδιαίτερων χαρισμάτων πού ἔχετε καί συνεχῆ δημιουργικότητα. Καί πάνω ἀπό ὅλα πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι στήν ζωή σας θά σᾶς δοθοῦν πολλές εὐκαιρίες γιά νά ἱκανοποιήσετε τά ὄνειρά σας καί νά ἐκφράσετε τά χαρίσματά σας, ἐνῶ ἴσως τώρα δέν τό ὑποπτεύεσθε. Δηλαδή, μπορεῖ νά φανῆ ὅτι τώρα δέν ἐπιτυγχάνετε τούς στόχους πού θέσατε, ἀλλά πρέπει νά ξέρετε ὅτι θά δημιουργηθοῦν καί πολλές ἄλλες εὐκαιρίες στήν ζωή σας, τίς ὁποῖες ἴσως τώρα δέν ἔχετε σκεφθῆ, γιά νά ἐκδη­λωθοῦν τά χαρίσματά σας.

Ὡς πνευματικός σας πατέρας εὔχομαι νά ἐπιτύχετε στούς στόχους σας, καί νά γίνετε καλοί πολίτες, καλοί ἀκαδημαϊκοί δάσκαλοι καί ἐπιστή­μονες καί καλοί Χριστιανοί.

Τέλος, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά μή ξεχνᾶτε τίς παραδόσεις μέ τίς ὁποῖες μεγαλώσατε καί πάνω ἀπό ὅλα νά μή ξεχνᾶτε τόν πατέρα σας Θεό καί τήν μητέρα σας Ἐκκλησία. Ἐπί πλέον νά αἰθάνεσθε εὐγνωμοσύνη στούς γονεῖς σας, πού σᾶς μεγάλωσαν μέ πόνο, ὄνειρα καί δάκρυα, καί στούς δασκάλους καί καθηγητές σας πού σᾶς δίδαξαν τήν γνώση καί σᾶς ἔδωσαν τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά τήν ζωή.

Καλή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις καί στήν ζωή σας.

Ὁ Μητροπολιτης

+ Ὁ Ναυπακτου καὶ Ἁγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

Το Πρόγραμμα Εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Ναύπακτο και το Αντίρριο

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με εορταστικές εκδηλώσεις στην Ναύπακτο και το Αντίρριο.  Από τις 8:00 το πρωί της 23ης Μαρτίου και έως τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός στα Δημόσια, Δημοτικά Καταστήματα και Καταστήματα ΝΠΔΔ, ενώ θα φωταγωγηθούν τα Δημόσια, Δημοτικά Καταστήματα, Καταστήματα ΝΠΔΔ και οι Τράπεζες τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου.

 Δήλωση κατάθεσης στεφάνων στο τηλέφωνο του Δήμου 26340 38646 (κ. Παναγιώτης Παπαναστασόπουλος)

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

Ναύπακτος

Ώρα 7.30΄

·      Χαρμόσυνη σήμανση από τις καμπάνες των Ιερών Ναών µε  φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου  και Αγίου Βλασίου.

Ώρα 9.30΄

·      Άφιξη στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, του Δημάρχου, των Βουλευτών, του Δημοτικού Συμβουλίου,  των Δημοσίων Αρχών και των Σημαιοφόρων των Σχολείων.

Ώρα 10.00΄ 

·      Τέλεση Δοξολογίας χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ.κ. Ιεροθέου.

Ώρα 10.20΄

·      Πέρας της Δοξολογίας και μετάβαση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία Φαρμάκη.
Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης για την ανάπαυση των ψυχών εκείνων, που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την Ελευθερία   της Πατρίδας.

·      Τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Μνήμη των αθανάτων νεκρών.

·      Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από τον κ. Αντώνη Μπέκο, Διευθυντή 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου,

·      Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (πλατεία Φαρμάκη) από τις Πολιτικές Αρχές, τους εκπροσώπους των Δημοσίων Αρχών, εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοπικών συλλόγων και φορέων.

Ώρα 11.10΄

·      Παρέλαση τμημάτων από την οδό Αθηνών έως την οδό Αγελάου των οποίων θα προηγείται η Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική.

Τελετάρχες ορίζουμε τους:

1. κ.Ιωάννα Κωστή, Δημοτική Υπάλληλο, για τον χώρο του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

2. κ.Γρηγόριο Τσιάκα, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, που θα έχει το γενικό πρόσταγμα των τμημάτων που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944426981 26340 22230.

Αντίρριο

Ώρα 7.30΄

·       Χαρμόσυνη σήμανση από τις καμπάνες των Ιερών Ναών µε  φροντίδα της Ιεράς  Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Ώρα 9.30΄

·       Άφιξη στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Αγίου Νικολάου των τοπικών κ.α Αρχών καθώς και των Σημαιοφόρων των Σχολείων.

Ώρα 10.00΄

·  Τέλεση Δοξολογίας.

Ώρα 10.20΄

·       Πέρας της Δοξολογίας και μετάβαση στην Πλατεία Χορμόβα.

·       Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης για την ανάπαυση των ψυχών εκείνων, που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την Ελευθερία  της Πατρίδας.

·       Τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Μνήμη των αθανάτων νεκρών.

·       Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από την κα. Ιωάννα Μαυρίδου, Εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Σχολείο Αντιρρίου.

·       Κατάθεση στεφάνων

Ώρα 11.00΄

·       Παρέλαση τμημάτων εντός της πλατείας Χορμόβα, των οποίων θα προηγείται  η Φιλαρμονική Αντιρρίου.

Τελετάρχη ορίζουμε την:

1. κ.Λένα Δημοπούλου, Δημοτική Υπάλληλο, για τον χώρο της Πλατείας Χορμόβα.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Δάφνη Ναυπάκτου

Published

on

By

Τήν Τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν περικαλή Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Δάφνη Ναυπακτίας.

Τό χωριό Δάφνη βρίσκεται λίγο ἔξω ἀπό τή Ναύπακτο στά σύνορα τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας καί Φωκίδος. Ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς πού ἔκτισαν μέ ξεχωριστό μεράκι οἱ Δαφνιῶτες εἶναι καινούργιος καί ἀπό τούς μεγαλύτερους Ναούς τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου.

Κατά τή διάρκεια τοῦ κοινωνικοῦ ἀναγνώστηκε ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου ἡ ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος θα είναι ο «καθαρός» μισθός από 1η Απριλίου-Αλλάζει το επίδομα ανεργίας

Published

on

By

Μετά την ανακοίνωση της αύξησης στον κατώτατο μισθό από τον Πρωθυπουργό, το πρωί της Παρασκευής 17 Μαρτίου 2023, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης διευκρίνισε τα εξής:

Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 780 ευρώ (μικτά) από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019.

585.000 εργαζόμενοι θα επωφεληθούν.

Ως σήμερα ο κατώτατος (μικτός) μισθός ήταν στα 713 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω 19 επιδόματα, μεταξύ των οποίων και το επίδομα ανεργίας που ανέρχεται πλέον στα 479 ευρώ.

Τι ισχύει με τις τριετίες

Ειδικότερα οι μισθοί με τριετίες – για όσους τις δικαιούνται – αυξάνονται στα 858 ευρώ για όσους έχουν μία τριετία, στα 936 ευρώ για όσους έχουν δύο τριετίες και στα 1.014 ευρώ για όσους έχουν τρείς τριετίες.

Δικαίωμα τριετιών έχουν όσοι εργαζόμενοι διέθεταν την σχετική προϋπηρεσία στις 14.02.2012.

Τι ισχύει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους

Η άρση του περιορισμού των τριετιών – για τους υπόλοιπους εργαζόμενους – θα αποφασισθεί όταν η ανεργία μειωθεί κάτω από το 10%. Ήδη τον Ιανουάριο η ανεργία παρουσίασε μεγάλη μείωση στο 10,8%. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης στο τέλος του έτους θα εξετασθούν οι δείκτες και θα αποφασισθεί – εφόσον ο στόχος του 10% επιτευχθεί – πότε θα αρθεί το μέτρο του περιορισμού των τριετιών.

Ωστόσο η ραγδαία αποκλιμάκωση των ποσοστών της ανεργίας που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, φέρει – προ των πυλών – την επαναφορά των μισθολογικών τριετιών για όλους και όχι μόνο για όσους είχαν την απαραίτητη προϋπηρεσία προ του 2012, κάτι που ισχύει σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία θα μπορούν να λάβουν προσαυξήσεις έως και 30%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ