Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Είκοσι χρόνια μετά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και μάλιστα με ευθύνη μας»

Published

on

Με κοινή ανακοίνωση – τοποθέτηση οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας (Σ.Α.ΝΑ) και Μηχανικών Ελευθέρων επαγγελματιών Ναυπάκτου (ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Ε.Ν.), με θέμα την οριοθέτηση τμημάτων των ρεμάτων Λαγκαδούλα, Σκα και χειμάρρου Βαρειάς της ΔΕ Ναυπάκτου, με αφορμή το  ΦΕΚ Δ’363 της 26 Μαΐου 2022 την Απόφαση με Αριθμ. 25523 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και θέμα : «Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος των ρεμάτων Σκάλας, Λαγκαδούλας και τμήματος κλάδου του χειμάρρου Βαρειάς Δ.Ε. Ναυπάκτου, Π.Ε. Αιτ/νίας.», αφού αναφέρεται στο ιστορικό και την εξέλιξη που διαχρονικά είχε η οριοθέτηση,  διαπιστώνει και καταγράφει σημαντικά κενά, παραλείψεις ή και αστοχίες που αφορούν:

 1. Για το ρέμα Λαγκαδούλα

Μελετήθηκε εκ νέου το ρέμα της Λαγκαδούλας και παρόλο που συμπεριλήφθηκε αυτή την φορά σε αντίθεση με το 2003, το νότιο τμήμα του βασικού κλάδου, εξαιρείται τμήμα του ρέματος εντός σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ  236 καθώς και στον περιμετρικό δρόμο του σχεδίου (Φωτ.1).

Ακόμη η παραδοχή σχεδιασμού στο νότιο τμήμα του βασικού κλάδου έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις από τις ήδη γνωστές και έγγραφες κατευθύνσεις του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πρόβλεψη ορίων της μελέτης οριοθέτησης για ΟΤ 236 _ Λαγκαδούλα (Φωτ. 1)

 1. Για το χείμαρρο Βαρειά

Διαπιστώνουμε πως εγκρίθηκε η οριοθέτηση ενός μόνον κλάδου του χειμάρρου χωρίς να συμπεριληφθούν συνολικά και τα άλλα τμήματα του χειμάρρου τα οποία εγκρίθηκαν το 2003.

Βασικοί κλάδοι του χειμάρρου Βαρειάς που εξαιρέθηκαν της διαδικασίας (Φωτ. 2)

Όλα αυτά παρόλο που οι λόγοι ακύρωσης από το ΣτΕ το 2011, των οριοθετήσεων των ρεμάτων Λαγκαδούλας και Σκα (ή Σκάλας) ισχύουν και για το σύνολο των κλάδων του χειμάρρου της Βαρειάς. Συνεπώς όφειλε να περάσουν συνολικά όλοι οι κλάδοι του χειμάρρου της Βαρειάς την διαδικασία για τη νόμιμα αναγκαία έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

 1. Για το ρέμα Σκα ή Σκάλας

Όσον αφορά στα πλημμυρικά γεγονότα του τέλους 2021, στα έχοντας υπόψη της απόφασης επικύρωσης της οριοθέτησης των ρεμάτων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης, διαβάζουμε :

 1. Το με αρ. πρωτ. 145212/18.08.2021 έγγραφό μας με το οποίο υπενθυμίστηκε στον φορέα του έργου ότι εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας σχετικά με την οριοθέτηση του θέματος.
 2. Το με αρ. πρωτ. 3253/15.02.2022 έγγραφο του Δήμου Ναυπακτίας με το οποίο διαβιβάστηκε Απόσπασμα της 43ης/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας όπου με την με αρ. 267/2021 απόφαση παμψηφεί γνωμοδοτεί θετικά για την οριοθέτηση του θέματος (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 25523/16.02.2022).

Από την παραπάνω σειρά των γεγονότων, διαπιστώνουμε ότι ενώ από 18-8-2021 οι υπηρεσίες του Δήμου μας γνώριζαν ότι εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα ήρθε στο ΔΣ στις 13-12-2021, δηλαδή τέσσερεις μήνες αργότερα από την υπενθύμιση, αλλά μόλις δύο ημέρες μετά το μεγαλύτερο από τα πλημμυρικά γεγονότα του τέλους του 2021, δηλαδή αυτό της 11ης Δεκεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι την ημέρα αυτή καταστράφηκε από υποσκαφή που προκάλεσε το ορμητικό ρεύμα του Σκα (ή Σκάλας)μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος της συνδετήριας οδού προς την Παράκαμψη στο ύψος του γηπέδου (Φωτ.3).

Διάβρωση της οδού από το γεγονός της 11-12-2021 (Φωτ. 3)

 Στο σημείο αυτό η, οδεύουσα προς έγκριση τον Δεκέμβριο 2021, μελέτη οριοθέτησης του χειμάρρου Σκα (ή Σκάλας) προέβλεπε την οριοθέτηση της περιοχής ασφαλείας της κοίτης του (με μπλε διακεκομμένη γραμμή οριοθέτησης χωρίς έργα διευθέτησης) να καταλαμβάνει τμήμα του πλάτους της υπάρχουσας οδού και μάλιστα σχεδόν ίδιο με το τμήμα που διαβρώθηκε και χάθηκε κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού συμβάντος (Φωτ.4).

Πολλές φορές, παρόλο που έχει οριοθετηθεί ένα ρέμα χωρίς κάποια έργα διευθέτησης ή κατά τη διάρκεια της χρονοβόρας διαδικασίας οριοθέτησής του, λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες διαβρώσεις ή/και αποθέσεις φερτών υλών, με αποτέλεσμα το ρέμα να αλλάζει θέση στην περιοχή.

Εάν σε κάποιο ρέμα έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του παλαιότερα ή δεν έχουν καθοριστεί ακόμη και λόγω φυσικών διεργασιών ή ανθρωπογενών παρεμβάσεων επέρχεται σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση ή η πρόταση της οριοθέτησης, θεωρείται απαράβατος τεχνικός κανόνας για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος η εκ νέου οριοθέτηση ή έστω η μερική επικαιροποίηση της υπάρχουσας οριοθέτησης, με καταγραφή των νέων δεδομένων και επαναχάραξη των τροποποιημένων πλέον ορίων ασφαλείας, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Πρόβλεψη ορίων της μελέτης οριοθέτησης του Σκα στη θέση αστοχίας (Φωτ. 4)

Όταν το τμήμα του ρέματος προς επανακαθορισμό οριοθέτησης δεν βρίσκεται σε περιοχή ειδικού καθεστώτος προστασίας, απαιτείται για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης, η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίθετα, αν το ρέμα βρίσκεται σε περιοχή ειδικού καθεστώτος προστασίας, απαιτείται  για  την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης, η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Υπουργού ή των αρμόδιων Υπουργών μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όταν όμως δεν υπάρχει ακόμη νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος, τότε σε κάθε περίπτωση:

«Η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία βρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί τόποι, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και οι υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές, δεν μπορεί να θεωρηθεί, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.1, 2 και 101 του Συντάγματος, ως “ειδικότερο” θέμα, ούτε ως θέμα “τοπικού” μόνον ενδιαφέροντος, ή “τεχνικού” ή “λεπτομερειακού” χαρακτήρα, διότι αναφέρεται σε οικισμούς και περιοχές που έχουν γενικότερη σημασία για τη χώρα. Ως εκ τούτου, η επικύρωση της οριοθέτησης ρεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε τέτοιες περιοχές και οικισμούς δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας» (ΣτΕ 1359/2020).

Συνεπώς

Τα ρέματα της Λαγκαδούλας, του Σκα (ή Σκάλας) και ο κλάδος του χειμάρρου της Βαρειάς, που περιλαμβάνονται στην παραπάνω προσπάθεια οριοθέτησης, αλλά και οι υπόλοιποι κλάδοι του χειμάρρου Βαρειάς που εξαιρέθηκαν, αποτελούν όριο, περιέχουν ή είναι εντός : παραδοσιακού οικισμού, περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τουριστικού τόπου, παραλιακής περιοχής, δασικής έκτασης και ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής μας.

Οπότε, έπρεπε να ειδοποιηθεί η αρμόδια για τη διαδικασία της έγκρισης υπηρεσία, για το πραγματικό καθεστώς προστασίας της περιοχής, ώστε να παραπέμψει το θέμα ορθά προς έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Ειδικά για το ρέμα του Σκα (ή Σκάλας), έπρεπε, αμέσως μετά το πλημμυρικό γεγονός, να επικαιροποιηθεί και το όριο του ρέματος της μελέτης σε απόσταση ασφαλείας από τη νέα διαμορφωθείσα όχθη του ή/και ταυτόχρονα να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα διευθέτησης για την προστασία του.

Επομένως, για μια ακόμη φορά, μετά τις οριοθετήσεις του 2003 με την Απόφαση του τότε Αναπληρωτή υπουργού (ΥΑ 47164/2003 – ΦΕΚ Δ’1354) έτσι και σήμερα οι οριοθετήσεις με την Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.Ν. (25523/2022 – ΦΕΚ Δ’ 363) δεν μπορούν να αποτελέσουν έρεισμα νόμιμων πράξεων της διοίκησης για την προστασία της πόλης μας, την πολεοδομική της εξέλιξη και εν τέλει για την πολυπόθητη ανάπτυξή της.

Είκοσι χρόνια μετά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και μάλιστα με ευθύνη μας.

 

 Για το                                                                                               Για  το   

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας                         Σύλλογο Διπλωματούχων                                                                                                          Μηχανικών  Ελευθέρων                                                                                               Επαγγελματιών Ναυπάκτου            

                                                                                                                                                            Ο  Πρόεδρος                                                                                 Ο  Πρόεδρος

Μπαρμπαγιάννης Βασίλης                                              Ζησιμόπουλος  Δημήτριος

………………………………………………………………………………………………………………………………

Το ιστορικό…

Από το 1975 και με το Άρθρο 24 του Συντάγματος η προστασία του περιβάλλοντος απαίτησε με σαφήνεια την προστασία των ρεμάτων και χειμάρρων. Η διαδικασία της οριοθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων καθορίστηκε αρχικά με το Άρθρο 6 του Ν.880/1979 – ΦΕΚ Α’58, αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 5 του Ν.3010/2002 – ΦΕΚ Α’91 και τέλος με το Άρθρο 3 του Ν.4258/2014 – ΦΕΚ Α’94 .

Η προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Ναυπάκτου υπήρξε διαχρονική υποχρέωση του Κράτους και επομένως των αρμοδίων Υπηρεσιών & Υπουργείων.

Με αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.), ορίστηκαν ως προστατευόμενες περιοχές :

 • Στον πυρήνα της πόλης ο Αρχαιολογικός Χώρος που περιλαμβάνει το Κάστρο (2011)
 • που είναι χαρακτηρισμένο προέχον βυζαντινό (1922) και
 • ιστορικό διατηρητέο μνημείο (1937),
 • Σε κεντρικό τμήμα της πόλης ο Ιστορικός Τόπος (1973, 2011) και
 • Στα όρια της πόλης του 1973 ο Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠ.ΕΝ.), ορίστηκε ως προστατευόμενη περιοχή :

 • Το Παραδοσιακό τμήμα της πόλης (1978) με διευρυμένα όρια τα ρέματα Σκάλας ανατολικά και Λαγκαδούλας δυτικά (1993). Τα όρια αυτά συμπίπτουν σχεδόν με τα όρια του Τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους του οποίου η αρμοδιότητα προστασίας μεταβιβάστηκε το 1984 από το ΥΠ.ΠΟ. στο ΥΠ.ΕΝ.

Με Διατάγματα του 1949 και 1976 το σύνολο του Δήμου Ναυπάκτου (σημερινά όρια Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου) έχει χαρακτηρισθεί ως Τόπος Τουριστικός.

Στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας υπάρχουν δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που εμπίπτουν στις οριακές ζώνες των ρεμάτων (δασική ανάρτηση).

Το πολεοδομικό συγκρότημα της Ναυπάκτου, όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα και προστατεύεται από τις παραπάνω θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας, επηρεάζεται άμεσα από την παρουσία των ρεμάτων Σκα ή Σκάλας, Λαγκαδούλας και του χειμάρρου Βαρειάς.

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι η έγκριση της αναθεώρησης του παλαιού σχεδίου, της επέκτασης του 1937 και της επέκτασης του 1978, που γειτνιάζουν και επηρεάζονται άμεσα από τα ρέματα αυτά, εγκρίθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος του 1923 και πριν από την μετέπειτα δέσμευση για οριοθέτηση των ρεμάτων (βλέπε Άρθρο 6, Ν.880/1979).

Η έγκριση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 1988/1992 του πολεοδομικού συγκροτήματος Ναυπάκτου, Λυγιά και Ξηροπηγάδου και η οργάνωση του σε εννιά (9) πολεοδομικές ενότητες συνοδεύτηκε με την πολεοδομική μελέτη επέκτασης και αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου (Π.Μ.Ε.Α.).

Για τη θεσμοθέτηση των προβλέψεων της μελέτης απαιτήθηκε η επικύρωση των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων Λαγκαδούλας, Σκα και του χειμάρρου Βαρειάς, η οποία έγινε με την ΥΑ 47164/2003 – ΦΕΚ Δ’1354 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε, με την ΥΑ 35531/2005 – ΦΕΚ Δ’1242, το ρυμοτομικό σχέδιο από την Π.Μ.Ε.Α. των επεκτάσεων στις Πολεοδομικές ενότητες Π.Ε.1 Στενό, Π.Ε.2 Γήπεδο, Π.Ε.7 Λυγιά, Π.Ε.8 Ξηροπήγαδο χωρίς όμως στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρμογής τους.

Το 2003 έγινε η ανάθεση της μελέτης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ναυπάκτου στα όρια του Καποδιστριακού Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2508/1997. Από το 2007 έγινε υποχρεωτική η μελέτη σύνταξης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την έγκριση των νέων Γ.Π.Σ. που έχει άμεση σχέση και με την οριοθέτηση των ρεμάτων.

Το έτος 2011 με τα πρακτικά 153 & 213 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφενός στην επεξεργασία της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον του ρέματος Λαγκαδούλα και αφετέρου για την πρόταση αναθεώρησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου στη συνοικία των Λεπτοκαρύτικων, πλησίον του ρέματος Σκα (ή Σκάλας), οι από 2003 οριοθετήσεις των ρεμάτων αυτών κρίθηκαν άκυρες.

Σύμφωνα με το ΣτΕ λόγω του χαρακτηρισμού του Δήμου Ναυπάκτου (σημερινά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου) ως Τουριστικού Τόπου, με το ΠΔ 899/1976 – ΦΕΚ Α’329, η επικύρωση των οριογραμμών των ρεμάτων και χειμάρρων οφείλει να γίνεται με τη διαδικασία καθεστώτος τόπου ειδικής προστασίας.

Συνεπώς η διαδικασία για την οριοθέτηση των ρεμάτων Λαγκαδούλα και Σκα (ή Σκάλας) και του χειμάρρου Βαρειά (για το σύνολο των κλάδων του) θα πρέπει να γίνεται μόνο με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ύστερα από την επεξεργασία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Δήμος Ναυπακτίας το 2014, ύστερα από αλληλογραφία και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προχώρησε ως επισπεύδων αντί της αρμόδιας Περιφέρειας σε διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των μελετών οριοθέτησης των ρεμάτων Λαγκαδούλα, Σκα (ή Σκάλας) και χειμάρρου Βαρειά με τελικό σκοπό την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Η ορθή επικύρωση των οριογραμμών των ρεμάτων Λαγκαδούλας, Σκα (ή Σκάλας) και χειμάρρου Βαρειάς αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για την πολεοδομική εφαρμογή, εξέλιξη και ανάπτυξη της πόλης της Ναυπάκτου.

Είναι βασική προϋπόθεση για:

 1. την αναθεώρηση και κύρωση της πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων του Γ.Π.Σ. 1988/92,
 2. για την αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων στις πολεοδομικές ενότητες Π.Ε.2 Γήπεδο, Π.Ε.3 Ψανή, Π.Ε.6 Καινούργιο Χωριού (Αφροδίτης), Π.Ε.7 Λυγιά και Π.Ε.9 Νιοκάστρου,
 3. για τοπικές τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου που είναι σε εκκρεμότητα πλησίον αυτών,
 4. για την ολοκλήρωση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου και κατά συνέπεια για την επίλυση του πολεοδομικού ζητήματος Παλαιοπαναγιάς με την πολεοδόμηση της,
 5. για την αδειοδότηση της πρότασης επαναχωροθέτησης και έγκρισης όρων δόμησης του Τουριστικού Λιμένα Μαρίνας στην θέση Γρίμποβο,
 6. για την ωρίμανση & αδειοδότηση του έργου Λιμενικής εγκατάστασης στην Βαρειά,
 7. για μελλοντική έγκριση Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων πλησίον της περιοχής των ρεμάτων και χειμάρρων,
 8. για την έγκριση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο σύνολο του Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ. Γούλας: «ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ» (Απάντηση στα 7 + 1 κτλ.)

Published

on

By

Με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη “Ανανέωση& Δημιουργία” του Γιώργου Γούλα απαντά στην ανακοίνωση της παράταξης του δημάρχου “Συνεργασία πολιτών“. Αναφέρει η ανακοίνωση:

«Ο Δήμαρχος στην αρχή της θητείας του μας διαβεβαίωνε (Δημοτικό Συμβούλιο στις 20/4/20 και σε όλα τα συμβούλια και τις συναντήσεις του με τους φορείς):

α) ότι είναι τόσο σημαντικό που και να μην υπήρχε το έργο της ανάπλασης από τον Λουκόπουλο θα το δρομολογούσε αυτός

β) ότι όλα βαίνουν καλώς και θα είναι το πρώτο έργο που δεν θα δοθεί παράταση (έχει δώσει 2 παρατάσεις ήδη και πήγαινε “καρφί” για τρίτη)

έχοντας χειριστεί το έργο με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, έχοντας “χαϊδέψει” τον εργολάβο αντί να τον στριμώξει με τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, με μια αυστηρή επίβλεψη και το “όπλο” ότι θα τον βγάλει έκπτωτο, έχασε πολύτιμο χρόνο στα χρόνια της καραντίνας που μπορούσε να τρέξει το έργο χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνία, άλλαξε “τροπάριο” και το πήγε στο “είναι αδύνατο τεχνικά να ολοκληρωθεί το έργο” προσπαθώντας να μην το εκτελέσει από εδώ και πέρα φοβούμενος να έχει ανοιχτό έργο στο κέντρο την προεκλογική περίοδο.

Έλα όμως που δεν βρήκε συμμάχους στην τοπική κοινωνία όπως ήλπιζε ότι θα συμβεί και μάλιστα με ευκολία:

Πήγε στην Ομοσπονδία και την Τοπική Κοινότητα Ναυπάκτου και οι δύο όμως του έδειξαν τον δρόμο της ολοκλήρωσης και οι Σύλλογοι Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων του πρότειναν λύσεις για πιθανά προβλήματα στον προσανατολισμό όμως της υλοποίησής του.

Μετά απευθύνθηκε στην Υπηρεσία ώστε Υπηρεσιακοί Παράγοντες να του υπογράψουν ΕΙΣΗΓΗΣΗ ότι είναι αδύνατη η συνέχιση του έργου αλλά ούτε εκεί ως φαίνεται και παρά τις πιέσεις βρήκε ανταπόκριση.

Τώρα άλλαξε πάλι τροπάριο. Τι θα κάνω λέει; Κάτσε να πάω από το: “αδύνατη η ολοκλήρωση” στο: “η ολοκλήρωση έχει μεγάλες δυσκολίες” και να την τυλίξω με 2 περιτυλίγματα το πρώτο είναι ότι δεν είναι νόμιμη η επιχορήγηση από το Δήμο της ΔΕΥΑΝ που έχει οικονομικά προβλήματα και το δεύτερο περιτύλιγμα, ο “μη σωστός εργολάβος”.

Εδώ είμαστε τώρα. Για αυτά έχουμε να πούμε τεκμηριωμένα τα παρακάτω και περιμένουμε έπειτα, τι άλλη δικαιολογία θα σκεφτεί. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Για το περιτύλιγμα 1 (οικονομικά ΔΕΥΑΝ)

 1. Τα χρήματα που πρέπει να βάλει η ΔΕΥΑΝ για το έργο είναι 311.000 ευρώ (Τον Δήμαρχο τον βολεύει να μιλά για 400.000 και για να προλάβουμε κάποιους, ο ΦΠΑ επιστρέφεται στην ΔΕΥΑΝ).
 2. Ο Δήμαρχος με απλά λόγια λέει: Η ΔΕΥΑΝ δεν έχει βάλει χρήματα για το έργο και πως θα μπορούσε άλλωστε αφού δεν έχει, πρέπει να της δώσει ο Δήμος και αυτό είναι παράνομο.

Απαντάμε: έχει και παρά έχει: στον προϋπολογισμό της και το τεχνικό πρόγραμμα του 21 έχει ήδη δεσμεύσει 150.000 ευρώ για το έργο (φώτο, σημείο 15-12-46).

Επίσης πως μπορεί να λέει κάτι τέτοιο όταν η ΔΕΥΑΝ μόνο στο Διοικητικό της Συμβούλιο στις 30/6/22 συμπεριλαμβάνει αναθέσεις και προμήθειες κτλ. άνω των 260.000 ευρώ (λίστα στο τέλος του κειμένου) μεταξύ των οποίων και:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (Δέσμευση πίστωσης 9.484,76 €)

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 34.720 €

και σημειώνουμε, τα δύο αυτά έργα των 44.000 ευρώ είναι για τους αμιαντοσωλήνες στην Πλατεία Φαρμάκη που σπάνε διαρκώς και για την απόφραξη του Τούρκικου. Και τα 2 δεν θα απαιτούντο, ούτε θα έχανε η ΔΕΥΑΝ 44.000 € για επισκευές αν είχαμε κάνει την ανάπλαση που φτιάχνει καινούργια δίκτυα. Αλήθεια κ. Γκίζα γιατί για την απόφραξη του Τούρκικου δεν μιλάτε για “Αρχαιολογίες” και πιθανές ζημιές κατά την απόφραξη που μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιές στον Τούρκικο όπου για την αναστήλωση του θα χρειαστούν επιπλέον ποσά; Το λέτε όμως για το έργο της ανάπλασης που θα γίνει σε κάποια απόσταση από τον Τούρκικο και όχι μέσα…

Για το περιτύλιγμα 2:

“Μη σωστός εργολάβος” λέει ο Δήμαρχος. Και τι έκανε για αυτό 3 χρόνια τώρα; Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Ποιές διοικητικές κυρώσεις επέβαλε στον εργολάβο μέχρι σήμερα; Καμία. Καμία. Καμία.

Τι μας λέει λοιπόν ο κ. Γκίζας: Όταν ένας Δήμος εξαγγέλλει και δημοπρατεί ένα έργο θα δηλώνει: “Συνδημότες μου θα κάνω αυτό το έργο αν από τη δημοπρασία μου προκύψει “σωστός” εργολάβος, αν τύχει να μην είναι, το παρατάμε το έργο δεν θα γίνει.” Δεν γίνονται αυτά Δήμαρχε ούτε στη συμπαθή Ουγκάντα. Υπάρχουν νόμοι για τα δημόσια έργα και κανονισμοί. Πότε τους εφαρμόσατε στο συγκεκριμένο έργο είναι το ερώτημα;

Τα κάνατε μαντάρα σε αυτό και σε ένα σωρό άλλα έργα, αυτή είναι η αλήθεια και όσα λέτε και κάνετε είναι μόνο για να παραμείνουν μαζί σας κάποιοι έστω από τους 16 αρχικούς Συμβούλους της Πλειοψηφίας και για να μπερδευτεί ο κόσμος που δεν μπορεί να γνωρίζει νόμους και διαδικασίες και συνεπώς όσα πιο πολλά λέγονται τόσο πιο πολύ μπερδεύεται.

Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο αφήγημα σας αλλά το θέμα για τον Δημότη είναι ότι πίνει νερό από αμιαντοσωλήνες και μάλιστα δεκαετιών μέσα στο έδαφος και κάνει μπάνιο σε Θάλασσες με λύματα… Υποθηκεύσατε περιβάλλον, ποιότητα ζωής και ανάπτυξη για μια δεκαετία…

 

Ανανέωση και Δημιουργία για τη Ναυπακτία

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ΥΓ. Αυτά ήταν θέματα σε ένα και μόνο Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝ στις 30-6-22:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6.200,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 6.200,00 €

ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ τ.κ. ΚΛΕΠΑΣ 9.920,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΙΣΒΟΥ  7.500,00€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ 4.300,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8.060,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 3.720 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΑΣ 3.720 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 8.680 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ 4.340 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ4.340 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΕΠΠΑ  7.000,00€

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 34.720 €

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» 54.551,70

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & Α/Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (Δέσμευση πίστωσης 17.395,96 €)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (Δέσμευση πίστωσης 9.484,76 €)

«Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Σκα επί της οδού Μεθοδίου» (Δέσμευση πίστωσης 18.600,00€)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (Δέσμευση πίστωσης 9.742,68 €)

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟ EMU PORT ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ WILO» (Δέσμευση πίστωσης 8.200,00 €)

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (Δέσμευση πίστωσης 24.797,66 €)

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ EMU PORT ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΣΟΣ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ» (Δέσμευση πίστωσης 2.852,00 €)

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ» (Δέσμευση πίστωσης 1.364,00 €)

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ» (Δέσμευση πίστωσης 2.232,00 €)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤIΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ Α/Σ ΤΗΣ τ.κ. ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ» (Δέσμευση πίστωσης 3.224,00 €)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & Α/Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ» (Δέσμευση πίστωσης 6.584,40 €)

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αντιπολίτευση: ” Βαριά ποινή στους Ναυπάκτιους από το δήμαρχο  κ. Γκίζα”

Published

on

By

Σε κοινή ανακοίνωση των 5 πλέον παρατάξεων της Αντιπολίτευσης για το θέμα της αποχώρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την συζήτηση του θέματος της συνέχισης ή μη του έργου της ανάπλασης,  αναφέρουν τα ακόλουθα:

“Βαριά ποινή στους Ναυπάκτιους από το δήμαρχο  κ. Γκίζα

 • Θα συνεχίσετε να πίνετε νερό από αμιαντοσωλήνες
 • Θα συνεχίσετε να κολυμπάτε σε θάλασσες με λύματα

Την Πέμπτη 30/6/22 κλήθηκε σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο.

Συνεδρίαση, ζητούσε εδώ και ένα χρόνο σύσσωμη η αντιπολίτευση ώστε να ενημερωθούμε για τους λόγους που το έργο της ανάπλασης καρκινοβατεί εδώ και 3 χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα  κάποιες πλακοστρώσεις που αντιπροσωπεύουν μόλις το 22% του συνολικού έργου και να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε να επισπευσθεί η ολοκλήρωσή του.

Αντί όμως ενός Συμβουλίου  με θέμα την ανάπλαση, τις καθυστερήσεις και τους τρόπους για την συντομότερη εξέλιξή του, διαπιστώσαμε ότι το θέμα του Συμβουλίου ήταν η λήψη απόφασης  για τη διακοπή της συνέχισης του έργου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου μας έμπαινε στο δημοτικό συμβούλιο το ερώτημα να ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι την κατάργηση ενός δημοπρατημένου έργου του ΕΣΠΑ με τεράστια σημασία για την υγεία των πολιτών (που πίνουν νερό από αμιαντοσωλήνα) και την προστασία της θάλασσάς μας από τα λύματα.

Η σοβαρότητα αυτής της απόφασης είναι προφανής. Για το λόγο αυτό ο δήμαρχος προκειμένου να εξασφαλίσει τη νόμιμη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να εξασφαλίσει τα εξής, όπως τα προβλέπει ο νόμος.

 1. Παρουσία στο δημοτικό συμβούλιο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου.
 2. Εισήγηση της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να υλοποιηθεί το έργο και να εισηγείται τη μη ολοκλήρωσή του.
 3. Παρουσία του μελετητή που υποχρεούται να καταθέσει γνωμοδότηση με την συμφωνία του ή τη διαφωνία του για την τροποποίηση της αρχικής του μελέτης που είχε καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες νομίμως την είχαν παραλάβει και δημοπρατήσει.
 4. Απόφαση του Τεχνικού συμβουλίου που έχει εξετάσει το θέμα και έχει εκφράσει σχετική άποψη.

Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν τηρήθηκε παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος όφειλε να τα έχει εξασφαλίσει εδώ και ένα χρόνο που ενημερώνει τους φορείς της πόλης ότι το έργο πρέπει να σταματήσει (χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου).

Είχαμε μπροστά  μας μια συνεδρίαση “Παρωδία” για άκρως τεχνικά θέματα χωρίς την παρουσία ούτε ενός υπεύθυνου μηχανικού (Υπηρεσία – Μελετητής) και ούτε ένα νόμιμο έγγραφο με τίτλο “Εισήγηση”  που να εισηγείται και να εξηγεί τους λόγους μιας τέτοιας απόφασης, υπεύθυνα, με υπογραφή μηχανικών και της Διευθύντριας της Υπηρεσίας μας που είναι η κατά νόμο υπηρεσία που συμβουλεύεται το Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Για την προετοιμασία των δημοτικών συμβούλων που καλούνται να σταματήσουν ένα τόσο σημαντικό έργο για την πόλη ο δήμαρχος μας έδωσε με την πρόσκληση μόνο τα εξής :

 • Μια (1) σελίδα κείμενο από τον εργολάβο του έργου, τα επιχειρήματα του οποίου υιοθέτησε ο δήμαρχος,
 • Δύο σελίδες κείμενο, υπογεγραμμένο από ένα προσωπικό σύμβουλο του δημάρχου, ένα Χημικό Μηχανικό και ένα μηχανολόγο Μηχανικό (που για μεγάλο διάστημα έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών) της ΔΕΥΑΝ και τίτλο “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”. Το κείμενο αυτό δεν είχε παραλήπτη, ούτε ανέφερε ποιος έδωσε εντολή για τη σύνταξή του. Έφερε πρωτόκολλο της Τεχνικής υπηρεσίας η οποία το διαβίβασε στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να εκφράσει άποψη.

Ο δήμαρχος έστησε όλη τη διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που τόσο επιθυμούσε, χωρίς ο ίδιος  να διακινδυνεύει για τις όποιες συνέπειες προκύψουν.

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γούλας κατέθεσε έγγραφη πρόταση για αναβολή της συνεδρίασης ώστε να γίνει νόμιμα, όταν ο δήμαρχος εξασφαλίσει αυτά που προβλέπει ο νόμος. Η συνεδρίαση θα μπορούσε να γίνει και την επόμενη ημέρα, αν εξασφαλίζονταν τα νομίμως προβλεπόμενα. Δυστυχώς ο δήμαρχος το αρνήθηκε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς πρότεινε να γίνει συζήτηση αλλά να μη ληφθεί απόφαση για τους ίδιους λόγους. Ούτε αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή.

Ποιος λοιπόν σώφρων δημοτικός σύμβουλος θα ψήφιζε τη διακοπή ενός τέτοιου έργου για τεχνικούς λόγους χωρίς εισήγηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία; Χωρίς υπεύθυνες απαντήσεις στα προφορικά ερωτήματά του από τους κατά το νόμο αρμόδιους που θα καταχωρούντο στα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης;

Το να συμμετάσχεις σε μια συνεδρίαση που έχει σκόπιμα στηθεί χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη νομιμοποιείς,  και αυτό ήθελε ο δήμαρχος. Για το λόγο αυτό μετά από 2 ώρες αποχώρησαν όλοι οι σύμβουλοι της μειοψηφίας. Η αποχώρηση τη δεδομένη στιγμή είναι ο μόνος τρόπος για να συντηρηθούν κάποιες ελπίδες για τη συνέχιση του έργου της ανάπλασης αν λειτουργήσουν οι αρμόδιες για τη νομιμότητα κρατικές Υπηρεσίες.

Αυτοί που 3 χρόνια τώρα μας μιλούσαν για τη ΜΕΓΆΛΗ σημασία του έργου, έδιναν διαβεβαιώσεις ότι θα είναι το πρώτο έργο που θα τελειώσει χωρίς παράταση, έχουν ήδη δώσει 2,5 χρόνια παράταση χωρίς να αρχίσουν το σοβαρό κομμάτι του έργου, χθες αποφάσισαν την ακύρωση του.

Η απόφαση των 13 συμβούλων που ψήφισαν την πρόταση του δημάρχου αποτελεί βαριά ποινή για τους Ναυπάκτιους. Τους καταδικάζει να πίνουν νερό από αμιαντοσωλήνες και να κολυμπούν σε θάλασσες που δέχονται λύματα, για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Τους ανθρώπους αυτούς θα τους ακούσουμε ξανά να μιλάνε για μεγάλα αναπτυξιακά έργα για τουρισμό και ανάπτυξη  ενώ είναι ανίκανοι να υλοποιήσουν δημοπρατημένα έργα σε εξέλιξη, που είχαν εξασφαλισθεί από προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Ναύπακτος  3/7/22, ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργασία πολιτών: “Το έβαλαν στα πόδια”

Published

on

By

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη “Συνεργασία πολιτών” του Βασίλη Γκίζα, μετά τα όσα διαμείφθηκαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της ανάπλασης, αναφέρει:

“Μόνο ως ανεύθυνη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η στάση των συμβούλων της αντιπολίτευσης που εδώ και τόσους μήνες εγκαλούσαν τη δημοτική αρχή ότι δεν έφερνε προς συζήτηση το θέμα της ανάπλασης, και όταν αυτό ήρθε… απλά εγκατέλειψαν τα έδρανά τους.

 • Γιατί δεν έμειναν να υποστηρίξουν με επιχειρήματα και με την ψήφο τους τις μέχρι τώρα θέσεις τους;
 • Γιατί απέφυγαν να είναι παρόντες στη διαδικασία, δηλώνοντας μάλιστα ευθαρσώς ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μία τόσο δύσκολη απόφαση και να αναλάβουν την ευθύνη της ψήφου για τη συνέχιση ή μη του έργου;

Ξεχνούν ότι έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις διαδικασίες του κορυφαίου οργάνου και να λαμβάνουν ξεκάθαρη θέση.

Η εν γένει στάση των μελών της αντιπολίτευσης όλο αυτό το διάστημα, με αποκορύφωμα τα όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου, αποκαλύπτει τη μία και μοναδική εξ αρχής επιδίωξή τους.  Τη δημιουργία της τέλειας παγίδας για τη δημοτική αρχή, προσδοκώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα σύρουν το δήμαρχο και τη συμπολίτευση μέχρι τις εκλογές.

Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό.  Το χειρότερο είναι ότι μπροστά σε αυτή τους την επιδίωξη, δεν είχαν καμία απολύτως αναστολή να βάλουν σε περιπέτειες μια ολόκληρη πόλη με ένα έργο που γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είχε καμία απολύτως πιθανότητα να ολοκληρωθεί.  Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά ότι όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τώρα που ήρθε το θέμα προς συζήτηση, δεν πρότειναν το παραμικρό ως λύση στα σοβαρότατα προβλήματα του έργου.  Μοναδικό αφήγημά τους; «Το έργο πρέπει να γίνει».  Χωρίς καμία άλλη εξήγηση, χωρίς καμία απολύτως πειστική πρόταση.

Η δημοτική αρχή επιδεικνύοντας για ακόμη μία φορά σοβαρότητα και υπευθυνότητα, δε σύρθηκε και δεν παρασύρθηκε.  Ο Δήμαρχος Βασίλης Γκίζας ενημέρωσε αναλυτικά για τα δεδομένα του έργου και τα στοιχεία που υπάρχουν με τις υπογραφές των πλέον αρμοδίων στελεχών του δήμου.  Και όλα είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από κανέναν.

 1. Έλλειψη νόμιμης χρηματοδότησης ως προς τις μη επιλέξιμες δαπάνες
 2. Έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών ως προς τα ευρήματα μετά το σκανάρισμα
 3. Έλλειψη σωστού εργολάβου

Τα υπόλοιπα αποτελούν αντιπολιτευτικές κορώνες με μηδενικό αντίκρισμα και ευτυχώς για όλους μας η κοινωνία γνωρίζει”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ