Connect with us

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ειδήσεις από το… παρελθόν

Published

on

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος, Μυκονιάτες ναυτικοί που συνδράμουν τους φτωχότερους κατοίκους της νήσου. Κατά την επόμενη «είδηση» ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της χώρας, ο Τζουμερκιώτης Ι. Κωλέττης, επωλούσε «ευθυνά» ψέματα στους ψηφοφόρους… Πάντως η «εποχή δεν παρήλθεν» μια και οι πολιτικοί της εποχής μας εξακολουθούν να μας εντυπωσιάζουν με τα …ψεύδη τους… Το 1850 ένας υπουργός δολοφονείται στην Αθήνα. Η Σαρδηνία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς το μικρό ελληνικό βασίλειο, για τους Ιταλούς πρόσφυγες που καταφεύγουν στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Αμερικής κατά την διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, μεταξύ Βορείων και Νοτίων, Αβραάμ Λίνκολν παραδίδει σε Πρώσσο αξιωματικό μαθήματα αξιοκρατίας… Ένας γάμος σε ορεινό χωριό της Ευρυτανίας μεταβάλλεται σε μακελειό…  Ένας Πλατανιώτης από την ορεινή Ναυπακτία κατηγορείται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Έλληνες της διασποράς πλουτίζουν με εκατοντάδες τόμους την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ένας Λέριος πεθαίνει στο Κάιρο το 1847 και μια Ελληνίδα από την Μονσούρα της Αιγύπτου συνδράμει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο περιώνυμος κατασκευαστής της διώρυγας του Σουέζ, ο Γάλλος μηχανικός, Φερδινάρδος Λεσσέψ, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους 10.000 περίπου Έλληνες, που συμμετείχαν στην διάνοιξη της διώρυγας.

Αθηνά, 13-4-1847 – Με άκραν μας ευχαρίστησιν δημοσιεύομεν εις το κοινόν, ότι οι πλοίαρχοι της Μυκόνου εσύστησαν επιτροπήν και απεφάσισαν, ώστε τα μεγάλα πλοία της νήσου ταύτης εις έκαστον ταξείδιόν των να παραχωρούν εν μερίδιον ναύτου, τα δε μικρά ήμισυ μερίδιον και να παρακαταθέτουν εις αυτήν, το δε συναζόμενον εκ των μεριδίων τούτων ποσόν να χρησιμεύση εις εκμίσθωσιν ενός καλού ιατρού, επί συμφωνία να επισκέπτηται αμισθί όλους τους απόρους της νήσου, και εις σύστασιν ενός σχολείου των κορασίων, καθώς και εις άλλα αγαθοεργήματα.

Αθηνά, 17-4-1847 – Είναι απερίγραπτον εις ποίον βαθμόν έφθασεν η αναίδεια των υπουργών μας. Μόλις αφίχθη το Ρωσσικόν ατμόπλοιον και αμέσως διέδωκαν, διά να δείξωσι δήθεν την προς αυτούς ευμένειαν της Ρωσσικής κυβερνήσεως, ότι ο Αυτοκράτωρ έπεμψε παράσημα και σταυρούς προς τους κλεινούς αρχηγούς της πολιτείας μας…

Παρήλθεν η εποχή Κύριοι, κατά την οποίαν επωλούντο ευθυνά τα παραμύθιά σας.

Η ΕΛΠΙΣ, 21-8-1850 – Περί την 7 μ.μ. εδολοφονήθη ο επί των εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως υπουργός, Κ. Καρφιωτάκης· επιστρέψας εκ του περιπάτου, μετά της συζύγου του και του κ. Αντωνοπούλου Γερουσιαστού, επί της αμάξης του τελευταίου, κατέβαινεν αυτής, διά να εισέλθη εις την οικίαν του, ότε ο δολοφόνος, παρακαθήμενος εις το κατώφλιον, ηγέρθη και έρριψε κατ’ αυτού, πιστόλιον γεμισμένον με εν βόλιον και τέσσαρα κομμάτια, και εγένετο άφαντος· μετά μίαν ώρα ο υπουργός εξέπνευσε. Το στυγερόν τούτο κακούργημα εγέννησε την γενικήν αγανάκτησιν· δεν έχομεν άλλο παράδειγμα δολοφονίας εν τη πρωτευούση, αν και, επί Κωλέττου μάλιστα τα πάθη είχον εξαφθή εις τον υπέρτατον βαθμόν. Ο δολοφόνος Θωμάς Ζυγούρης, εκ Μάνης, συνελήφθη. […]

 

Η ΕΛΠΙΣ, 19-9-1850 – Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι το εν Τουρίνω συμβούλιον της Επικρατείας εγνωμοδότησε να δοθή δείγμα εθνικής ευγνωμοσύνης προς το ελληνικόν έθνος, διά της οποίαν έδειξε συμπάθειαν προς τους πρόσφυγας, και ως τούτο, επρότεινε το να νομοθετηθή η αποστολή ενός αντιτύπου παντός βιβλίου εκδοθησομένου εν τη επικρατεία της Σαρδηνίας, προς την Εθνικήν ημών βιβλιοθήκην.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 1-1-1865 – Ο πατήρ ενός των εν Ακαρνανία υπό της συμμορίας του Δελή συλληφθέντων τριών Άγγλων συγκαταριθμείται μεταξύ των πλουσιοτέρων ανδρών της Αγγλίας. Αγγλική δε τις εφημερίς απορεί πως οι λησταί δεν εζήτησαν παρ’ αυτού λύτρα πλείονα των 1.000 λιρών.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 4-11-1865. Ιδού εις λόγος του προέδρου Λίνκολν… Εις αντισυνταγματάρχης Πρώσσος, καταδιωκόμενος υπό των ανηλεών δανειστών του, είχεν αναχωρήσει από της πατρίδος του και κατέφυγε εις τας Η.Π.Α. , εκεί δ’ επέτυχεν ίνα εισαχθή παρά τω προέδρω Λίνκολν, και επειδή ήτο νουνεχής, ο αρχηγός των Η.Π.Α. υπεσχέθη εις αυτόν να τον κατατάξη κατά τον βαθμόν του εις σύνταγμά τι του ιππικού. Ο αξιωματικός καταδέχθη, και, όπως περισσότερον συστήση εαυτόν, διαβεβαίου ότι ανήκεν εις μίαν των αρχαιοτέρων ευγενών οικογενειών της Πρωσσίας. Ω! Έσο ήσυχος, είπεν ο κ. Λίνκολν, τούτο μήτε θα σας ωφελήση, μήτε θα σας βλάψη παρ’ ημίν.

Η ΕΛΠΙΣ, 8-11-1849 – Απόσπασμα γράμματος εκ Καρπενησίου 2 9βρίου 1849,

Ο Κουτρουμπαίος εκ του χωρίου Αινιάδος του δήμου Καρπενησίου ενυμφεύετο την παρελθούσαν Κυριακήν, ήτοι 30 λήξαντος Οκτωβρίου την θυγατέρα του Μακροχίστου εκ του αυτού χωρίου. κάποιος Νίκος Αντζάς συγχωρικός του, είχεν αξιώσεις επί της νύμφης, διότι δήθεν είχεν υποσχεθή ο πατήρ της να την δώση εις αυτόν. αφού λοιπόν έγινεν η στέψις εις την εκκλησίαν και επέστρεφον οι Κουτρουμπαίοι μετά της νύμφης εις την οικίαν των, πριν προφθάσωσι να έμβωσιν εις αυτήν επυροβολήθησαν από τον ειρημένον Αντζάν, όστις ενέδρευε μετά των εξαδέλφων του Χατζηκωσταίων εκεί όπου πλησίασε συσσωματωμένος και μετ’ άλλων. ήλθον εις χείρας μετά των Κουτρουμπαίων και της συνοδείας των. εις την τραγικήν ταύτην συμπλοκήν εφονεύθησαν τρεις αδελφοί Κουτρουμπαίοι, συμπεριλαμβανομένου και του γαμβρού, δύο αδελφοί Χατζηκωσταίοι, και ο πατήρ της νύμφης επληγώθησαν δε και έτεροι εξ μεταξύ των οποίων ο μείνας εκ των αδελφών Κουτρουμπαίων θανασίμως. αι εκεί αρχαί έδραμαν αμέσως διά να ενεργήσωσι τα των χρεών των κ.λπ.

Η ΕΛΠΙΣ, 17-11-1849 – ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ

Εν ονόματι του Νόμου και του Βασιλέως

Ο παρά τοις εν Μεσολογγίω Πλημ. Ανακριτής

Ο Νικόλαος Λάμπρου ή Μπουργατσής, κάτοικος Πλατάνου, του Δήμου Προσχίου των Κραββάρων, κατηγορείται ότι κατά Σεπτέμβριον του 1845 εις Πλάτανον, μεταχειριζόμενος άνευ αδείας τα έργα ιατρού, έδωσεν εις τον πάσχοντα Χρήστον Γεωργίου Μανίκαν φάρμακα τινά, άτινα επέφερον επομένως τον θάνατον, γενόμενος ούτω αίτιος φόνου εξ ανεπιτηδειότητος. […]

Ο Ανακριτής

Μ. Πρίμας

Αθηνά, 5-10-1846 – … Ο εν Τεμεσβαρίω της Ουγγαρίας ζων ομογενής και φιλόμουσος Γεώργιος Μανασής απέστειλε λαμπράν συλλογήν αρχαίων και νεωτέρων συγγραμμάτων, συγκειμένην εκ τόμων 360, το πλείστον μέρος πρώτου μεγέθους.

Ο αυτός δε προσέφερεν εις την βιβλιοθήκην και 2.000 δρχ. εις αγοράν βιβλίων […] Ο κ. Νικόλαος Μαύρος εν ενεργεία σύμβουλος του αυτοκράτορος της Ρωσίας, ευεργεητήσας και άλλοτε την ημετέραν βιβλιοθήκην προσέφερε και κατά τούτο το έτος 362 τόμους χρησίμων συγγραμμάτων και προσέτι δρχ. 400 …έτεροι της βιβλιοθήκης ημών ευεργέται κατά το ενεστός έτος υπήρξαν ομογενής ημών, στρατηγός του Βασιλέως των δύο Σικελιών, Δημήτριος Λέκας […]

Αθηνά, 11-9-1847 – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Αποβιώσαντος του υπηκόου Έλληνος Μιχαήλ Νέρη εκ της νήσου Λέρου, προσκαλούνται άπαντες οι δανεισταί αυτού …να εμφανισθούν ενώπιον του Γραφείου του εν Καϊρω Β. Ελληνικού Προξενείου μετά των νομίμων τυχόν τίτλων των, εντός μεν δύο μηνών άπαντες οι εκτός Αιγύπτου κατοικούντες, από της δημοσιεύσεως της παρούσης εις τινα των εν Αθήναις εκδιδομένων εφημερίδων, εντός δε ενός άπαντες οι εν Αιγύπτω […]

Εν Καϊρω τη 27 Αυγούστου 1847

Ο Γραμματεύς

Γ.Κ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ, 9-9-1866 – Επιστέλλουσιν ημίν εκ Διαματίου από 25-8-1866. Η εν Μανσούρα φιλογενής κυρία Φράγγα Κομνηνού τη προτροπή του ενταύθα Προξένου κ. Μητσάκη, επρόσφερεν εις το Πανεπιστήμιον 400 φράγκα, και δι’ επιστολής της προς τε το Προξενείον και προς την Πρυτανείαν του Πανεπιστημίου διαδηλοί, ότι θέλει εξακολουθεί να προσφέρη κατ’ έτος το αυτό ποσόν και ανώτερον ίσως. […]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 20-9-1866 – Εκτός της υπό του κ. Λεσσέψ δαπάνη της επί της διορύξεως του Σουεζίου Ισθμού εταιρείας, αναγερθείσης ιεράς εκκλησίας, διά τους εκεί εργαζομένους ορθοδόξους, προσεχώς οικοδομούνται και τρία άλλα οικήματα, ων το μεν δι’ ένα ιερέα, το δε διά διάκονον και διδάσκαλον.

«Ανατολικός Αστήρ» Κων/πόλεως.

Αντώνης Ν. Βενέτης

Μοναστηράκι Δωρίδος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνένοχος στο έγκλημα της γέφυρας

Published

on

By

Γράφει η Χριστίνα Καρρά

Η γέφυρα της πόλης ονομαζόταν “Γέφυρα η Επικίνδυνη “λόγω της θέσης στην οποία είχε κατασκευαστεί .

Τα αυτοκίνητα την επέλεγαν αναγκαστικά επειδή ένωνε δύο καίρια σημεία ,μειώνοντας την διαδρομή κατά μισή περίπου ώρα.

Οι πεζοί πάλι σπάνια την πλησίαζαν ,μόνο αν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσουν γρήγορα στο σπίτι τους . Οι κακοτεχνίες συνηθίζονταν σε αυτή την πόλη καθώς ο δήμαρχος δεν έδινε και πολύ βάση στο τελικό αποτέλεσμα ,προτιμώντας να τσεπώνει μίζες και τυχερά που θα έκαναν την πολυδάπανη ζωή του ακόμη πιο εύκολη .

Οι διαμαρτυρίες που γίνονταν ανά διαστήματα τον άφηναν αδιάφορο ,εξάλλου είχε τον τρόπο του να τις          απαγορεύσει .

Οι ελπίδες να αντικατασταθεί αυτός ο ακατάλληλος άνθρωπος από κάποιον ευσυνείδητο είχαν εδώ και καιρό σβήσει ,όλοι γνώριζαν ότι είχε γερό δόντι .

“Σύντομα θα κλείσει η γέφυρα “ανήγγειλε κάποια στιγμή όταν τον πληροφόρησαν ότι τα ατυχήματα πλήθαιναν.

Η απόφαση έπρεπε μάλλον να παρθεί σύντομα αφού η καρέκλα του έτριζε επικίνδυνα .

Η λύση θα βρισκόταν σε έναν δικό του αρχιτέκτονα ,σε έναν φίλο πολιτικό μηχανικό και σε ένα συνεργείο που το είχε του χεριού του .

Θα έφτιαχναν μια νέα γέφυρα σε σημείο πιο κατάλληλο μα με υλικά ευτελή .

Εξάλλου τι φόβος υπήρχε ;

Ούτε σεισμούς ,ούτε τυφώνες ,ούτε τσουνάμι είχε η περιοχή !

Ώσπου …

Την ησυχία της έναστρης νυχτιάς διέκοψε ένας αρχικά μακρινός κι έπειτα όλο και πιο δυνατός σχεδόν απόκοσμος ήχος όμοιος με βουητό.

Γάτες και σκύλοι που αλήτευαν σε ρυπαρά σοκάκια αντιλήφθηκαν αμέσως τον κίνδυνο που πλησίαζε.

Μήνυμα προειδοποιητικό έστελναν μέσα από τα αδύναμα ουρλιαχτά τους μα κανείς δεν έδωσε σημασία.

Οι κάτοικοι της πόλης είχαν ακούσει στις ειδήσεις για κάποιον σεισμό σε γύρω περιοχή και κάποιοι εξέφρασαν τον φόβο τους στον δήμαρχο.

“Θαρρώ πως υπερβάλετε μωρέ!   Η γέφυρα είναι ασφαλής και δεν υπάρχει λόγος να την κλείσω απόψε προληπτικά !”  ήταν η απάντηση του.

Κι όμως !

Ο σεισμός έπληξε την πόλη κι ήταν μάλιστα ο ισχυρότερος των τελευταίων ετών .

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η “Γέφυρα η Επικίνδυνη “κατέρρευσε .

Όλα τα αυτοκίνητα γκρεμίστηκαν ,κανείς δεν επέζησε.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η γυναίκα του δημάρχου .

Ο ίδιος έριξε μαύρη πέτρα στην πολιτική και μετακόμισε στο εξωτερικό.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το βράδυ που πληροφορήθηκε τον θάνατο της συζύγου του αποπειράθηκε να  αυτοκτονήσει…

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η βία στη νεολαία

Published

on

By

Πληθαίνουν τα κρούσματα σεξουαλικής βίας με θύματα ανήλικα παιδιά αμφοτέρων φύλων.

Αυξάνονται τα γεγονότα ξυλοδαρμού ή ληστείας νέων, είτε από ενήλικες ν’ αποσπάσουν χρήματα ή τιμαλφή, είτε από ομάδες κάποιας άλλης γειτονιάς, για να έχουν τάχα την κυριαρχία.

Πολλαπλασιάζονται οι βιαιότητες γονέων προς τα παιδιά τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχική υγεία των νέων. Ανησυχία προκαλεί και η τάση που οδηγεί στην αυτοκτονία.

Παρατηρείται ακόμη και σε παιδιά που μόλις έχουν συμπληρώσει το  δωδέκατο έτος της ηλικίας τους.

Αν προστεθεί σ’ αυτά το bullying στο σχολείο, στο χώρο άθλησης, στην πλατεία, εύκολα γίνεται κατανοητό το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν νέες και νέοι.

Οι ειδικοί αποδίδουν τα φαινόμενα αυτά στην οικονομική κρίση, στα αδιέξοδα της πολιτικής που οδηγεί σ’ αυτά και στην πανδημία covid-19.

Χαλαρώνουν τους οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς. Αυξάνονται οι κίνδυνοι ανάπτυξης ψυχικών και    κοινωνικών προβλημάτων. Ας μη διαφεύγει ότι στην καθημερινότητα εκβάλλει η κατάσταση της ανέχειας των    γονέων τους και των τεντωμένων νεύρων τους εξ αυτής. Τα παιδιά θεωρούνται βολικά θύματα αυτών των απαράδεκτων καταστάσεων. Τα διακρίνει η υπομονή. Αυτή η ιδιαιτερότητα πηγάζει από την άγνοια εναλλακτικών λύσεων και σκοπών.

Πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά όταν η νεολαία κινείται μέσα σε μια κοινωνία εθισμένη στη βία.

Ζει καθημερινές αλλοπρόσαλλες καταστάσεις. Από το σπίτι στο σχολείο ή στην εργασία, πόσες φορές δε        βρέθηκε θεατής συγκρούσεων. Την απειθαρχία στην έννομη τάξη τη συναντά σε κάθε της βήμα.

Βία διαπιστώνει στη διεκδίκηση νόμιμων δικαιωμάτων.

Ειρηνική ξεκινά μια εκδήλωση, μια πορεία, μια απεργία, σε επίδειξη βίας, σωματικής ή ψυχολογικής καταλήγει.

Τα παιδιά από παλαιοτάτων χρόνων θεωρούνται και είναι εύκολα θύματα βίας.

Επιστημονικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι τα μισά παιδιά της υφηλίου, έχουν βιώσει σωματική, σεξουαλική, συν-αισθηματική, ψυχολογική βία. Μπορεί τα φαινόμενα αυτά να είναι αυξημένα στις υποανάπτυκτες χώρες  αλλά και οι προηγμένες δεν υπολείπονται.

Μπορεί αυτές οι εμπειρίες των παιδιών ν’ αποφεύγονται να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όμως με το πέρασμα των χρόνων έχουν τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία τους, στην ποιότητα ζωής τους και στον εθισμό τους σε ουσίες.

Η προστασία τους από κάθε μορφή βίας είναι βασικό δικαίωμά τους, σύμφωνα με τις συμβάσεις του ΟΗΕ.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ενίσχυση της οικογένειας, του σχολείου, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της     κοινωνικής πρόνοιας.

Η ισχυροποίηση των δεσμών των νέων με την οικογένεια και την κοινωνία, φαίνεται η αποτελεσματικότερη καταστολή της βίας.  Εκεί επιβάλλεται να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της πολιτείας.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παιδιά της βιοπάλης

Published

on

By

Περπάτησα αρκετά αλλά δεν ξέχασα την αγορά φρούτων και άλλων ειδών για το σπίτι. Είναι μια παγερή μέρα απ’ αυτές που σκέπτεσαι καλύτερα να απολαμβάνεις τη θαλπωρή του σπιτιού. Προμηθεύτηκα τα είδη που ήθελα. Κρατούσα τις δύο σχετικά βαριές σακούλες και κατευθυνόμουν στο γειτονικό περίπτερο. Ν’ αγοράσω την καθημερινή εφημερίδα. Καταλαβαίνω ότι κάτι ασυνήθιστο μου συμβαίνει.

Το περπάτημά μου λίγο αταίριαστο με την ηλικία μου, παρά το γεγονός ότι γερνάω. Αλλά και η μύτη μου δείχνει σημάδια απ’ αυτά που ενοχλούν τον κάτοχό της. Φυσικά πολύ περισσότερο ν’ αποτελέσουν θέαμα και στο     διπλανό δεν επιθυμούσα.

Από τις ελάχιστες φορές που επιδιώκω να μη συναντήσω γνωστούς στην πορεία μου. Με τους συλλογισμούς αυτούς προχωρώ, έστω και άτσαλα.

Μια ευχάριστη φωνή διακόπτει τις σκέψεις μου. Καπνίζετε κύριε; Είναι μια όμορφη κοπέλα, κομψή, για την εποχή ανάλαφρα ντυμένη. Στην αρχή αιφνιδιάστηκα. Κοίταξε, σκέφτηκα. Φωτιά για το τσιγάρο της μου ζητά.

Τι απερισκεψία να μην έχω μαζί μου αναπτήρα. Δυστυχώς δεν καπνίζω. Το δυστυχώς, της λέω, ταιριάζει στο  στερούμαι αναπτήρα και όχι στο δεν καπνίζω.

Πολύ καλά κάνετε, μου απαντά. Άλλωστε το κάπνισμα βλάπτει την υγεία. Το γράφει και το πακέτο, συνέχισε και μου έδειξε ένα από τα τέσσερα πέντε που κρατούσε στα περιποιημένα χέρια της.

Εργασία και αυτή χιλιάδων νέων, αμφοτέρων των φύλων. Οι συνθήκες εργασίας στο δρόμο κουραστικές.

Με το τσουχτερό κρύο του χειμώνα, με την ανυπόφορη ζέστα του καλοκαιριού, νέες και νέοι, στους πολυσύχναστους δρόμους, στους φιλόξενους χώρους των περιπτέρων, στις πολύβουες πλατείες, μάχονται να διευρύνουν την πελατεία των αφεντικών τους.

Οπλίζονται με ευγένεια, με χαμόγελα να κλέψουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του γρήγορου περαστικού.

Αντιπαρέρχονται τις αντιδράσεις, συχνά καθόλου φιλικές. Αφήστε με ήσυχο.

Χωρίς να λείπουν οι παρενοχλήσεις. Ιδιαίτερα αν μια κοπέλα εργάζεται μόνη. Εδώ χρειάζεται ψυχραιμία.

Την έχουν, την απόκτησαν στην καθημερινή βιοπάλη.

Ούτε κατάλαβα πώς έφθασα στο σπίτι. Μηδενίσθηκε το βάρος στα χέρια μου.

Σταθεροποιήθηκε το ατσούμπαλο βάδισμά μου. Τι ευχάριστη σύμπτωση.

Ένας νέος, με μοντέρνο σακίδιο στην πλάτη, μόλις άφησε στο πόμολο της πόρτας, διαφημιστικά φυλλάδια.      Τόσα, όσους ορόφους έχει η οικία.

Καλημέρα, μου λέει, ευγενέστατος και συνεχίζει στην επόμενη οικία. Καλημέρα, όμορφη συνέχεια, του απαντώ. Νόμισα ότι δε με άκουσε. Γύρισε μ’ ένα χαμόγελο. Εργασία και αυτή.

Σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή η μοναδική που μπορούν ν’ ασκήσουν.

Μ’ ένα χαμηλό μεροκάματο, σ’ άλλες εποχές ίσο μ’ ένα απλό χαρτζιλίκι. Την επιλέγουν όμως την εργασία αυτή, ως καθαρή, τίμια. Αποφεύγουν άλλες καριέρες, επικερδείς ίσως. Φοιτήτριες, φοιτητές, πτυχιούχοι αρκετοί, απόφοιτοι λυκείων, οι νέες και οι νέοι που εργάζονται για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους.

Θαυμάζω την ενεργητικότητά τους, την απόφασή τους να στηριχθούν στις δικές τους δυνάμεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ