Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μήνυμα Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου για την έναρξη του Σχολικού έτους

Published

on

Ιερόθεος-Μητροπολίτης-Ναυπάκτου-αγιασμός

 Μήνυμα γιά τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους γιά τά Δημοτικά

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας γιά νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία σωματική καί ψυχική γιά νά ἀνταποκριθῆτε στίς ἀπαιτήσεις τοῦ Σχολείου σας.

Ἔχετε καταλάβει μέχρι τώρα ὅτι κινεῖσθε μεταξύ τῆς οἰκογένειας καί τοῦ Σχολείου, τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας. Γεννηθήκατε καί ἀναπτυχθήκατε σέ μιά μικρή οἰκογένεια καί ἐκεῖ γνωρίσατε τίς πρῶτες ἐντυπώσεις τῆς ζωῆς σας.

Ὅμως, δέν μπορεῖ κανείς νά ἀπομονωθῆ μόνον στήν οἰκογένειά του, γι’ αὐτό ταυτόχρονα κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς κοινωνίας, μέ τήν συναναστροφή σας μέ τά ἄλλα παιδιά καί μέ τήν ψυχαγωγία σας, καθώς ἐπίσης κινεῖσθε στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί στόν χῶρο τοῦ Σχολείου.

Στήν οίκογένεια μάθατε τήν μητρική σας γλώσσα, ἀλλά ἔπειτα θά πρέπει νά μάθετε νά γράφετε, νά διαβάζετε, νά καταγράφετε τίς σκέψεις σας, νά μάθετε τόν κόσμο στόν ὁποῖο βρίσκεσθε καί ἀκόμη τό πῶς θά συμπεριφέρεσθε στούς ἄλλους. Ὅλα αὐτά σᾶς τά μαθαίνουν οἱ γονεῖς σας καί οἱ δάσκαλοί σας.

Εἶναι πολύ μεγάλη εὐλογία πού ὑπάρχουν τά Σχολεῖα μέ τούς δασκάλους καί τήν ὅλη ὀργάνωσή τους, γιατί ὄχι μόνον μαθαίνετε τίς γνώσεις πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν ζωή σας, ἀλλά μαθαίνετε καί πῶς νά ζῆτε μέσα στήν κοινωνία, πῶς νά συμπεριφέρεσθε καί πῶς νά ἀντιμετωπίζετε τά προβλήματα πού θά βρῆτε ἀργότερα στήν ζωή σας.

Εἶναι πολύ σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά διαβάζη, πῶς νά ἐπικοινωνῆ καί νά μιλᾶ μέ τούς ἀνθρώπους καί τόν Θεό. Εἶναι σημαντικό νά μάθη κανείς πῶς νά ἀγαπᾶ καί πῶς νά εἶναι ἐλεύθερος, πῶς νά ἀναπτύσσεται βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά καί πνευματικά, πῶς νά ἀποκτᾶ πραγματικούς φίλους καί πῶς νά χαίρεται τήν ζωή του, χωρίς νά αἰσθάνεται ἀπελπισία.

Καί ἐφέτος σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νά ὠφεληθῆτε ἀπό τούς δασκάλους σας, οἱ ὁποῖοι ὡς δεύτεροι γονεῖς σας ἔχουν τήν γνώση καί τήν πείρα τῆς ζωῆς, γιά νά γίνετε ἐπιτυχημένοι στήν ζωή. Αὐτό, ὅμως, πρέπει νά τό κάνετε μέ χαρά, μέ ἀγάπη, μέ αἰσιοδοξία. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς βοηθήση σέ αὐτήν τήν νέα πορεία σας, αὐτό τό νέο ταξίδι τῆς γνώσης.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά στούς δασκάλους σας και τούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναλάβει τήν εὐθύνη νά σᾶς ἐκπαιδεύσουν γιά νά γίνετε καλά μέλη τῆς κοινωνίας σέ ὅποια θέση κληθῆτε νά τήν διακονήσετε.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους, μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 ***

Μήνυμα γιά τήν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους γιά τά Γυμνάσια – Λύκεια

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς ἔναρξης τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους καί νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ὑγεία καί ἔμπνευση στό ἔργο σας καί αὐτήν τήν χρονιά.

Ὁ ἄνθρωπος συνεχῶς ἀναζητᾶ τήν γνώση, θέλει νά αὐξάνεται στίς γνώσεις, γιατί ἡ γνώση τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνῆ μέ τό περιβάλλον καί συγχρόνως νά αἰσθάνεται ἐσωτερική πληρότητα, εὐεξία καί ἀσφάλεια.

Ὅταν ὁμιλῶ γιά γνώση δέν ἐννοῶ μόνον τήν ἐπιστημονική γνώση, ἀλλά καί τήν ὑπαρξιακή, τήν κοινωνική καί πνευματική γνώση. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον ἕνας ἔμψυχος ὑπολογιστής, ἀλλά ἔχει καί ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη, ἀπό ζωντανή ἐπικοινωνία, ἀπό εὕρεση νοήματος γιά τήν ζωή, ἔχει ἀνάγκη γιά τόν Θεό. Πρόκειται γιά μιά πολυεπίπεδη γνώση, πού συναντᾶ τρεῖς διαφορετικούς τρόπους ζωῆς, πού πρέπει νά συνεργάζονται μεταξύ τους.

Ὁ Δανός φιλόσοφος Κίρκεγκαρντ θά πῆ ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς τρόποι ζωῆς. Ὁ πρῶτος τρόπος εἶναι ὁ αἰσθητικός πού καθορίζεται ἀπό τίς αἰσθήσεις, τήν εὐχαρίστηση. Ὁ δεύτερος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ ἠθικός πού ἐμπνέεται ἀπό τό καθῆκον, τήν ἀκριβῆ συναίσθηση τοῦ χρόνου καί τήν ἀναγκαιότητα νά παίρνη σωστές ἀποφάσεις. Καί ὁ τρίτος τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ θρησκευτικός πού συνίσταται στήν τοποθέτησή μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ μορφωμένος, ὁ ὁλοκληρωμένος πρέπει νά διαθέτη καί τούς τρεῖς αὐτούς τρόπους ζωῆς σέ ἀλληλεξάρτηση καί ἀλληλεπίδραση.

Αὐτό γίνεται πρωτίστως μέ τήν ἔμπνευση. Ἡ ἔμπνευση ὁρίζεται ὡς «ἡ ἰδιαίτερη ψυχοσωματική καί πνευματική κατάσταση πού ὠθεῖ σέ πρωτότυπη διανοητική δημιουργία». Ἐπίσης, ἡ ἔμπνευση κάνει τόν ἄνθρωπο νά ἀγαπᾶ αὐτό πού κάνει, νά ἀγαπᾶ τήν γνώση, τήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους, τήν ζωή, ὅπως τό κάνουν οἱ ἐμπνευσμένοι καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφεῖς, πού ζοῦν συνέχεια μέ τό ἀντικείμενο ἐκεῖνο πού ἐπεξεργάζονται.

Εἶναι σήμερα πρώτη ἡμέρα στό Σχολεῖο, πού ἀρχίζει μιά νέα περίοδος ταξιδιοῦ στήν ποικιλόμορφη διανοητική, ψυχολογική, πνευματική γνώση καί εὔχομαι νά ἔχετε ἔμπνευση, τήν ἔμπνευση τοῦ καλλιτέχνη καί τοῦ ποιητή. Ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνη γιά νά χαίρεστε τήν ζωή σας, ἀλλά καί τήν ἡλικία πού ἔχετε, ἡ ὁποία δέν θά ἐπιστρέψη ξανά. Γι’ αὐτό νά εἶστε πάντα χαρούμενοι, νά χαίρεστε αὐτό πού ἔχετε.

Ἐπίσης, θά ἤθελα νά εὐχηθῶ καλή χρονιά σέ ὅλους τούς καθηγητές σας, καί τούς γονεῖς σας πού σᾶς βοηθοῦν στήν πνευματική σας ἀνάπτυξη.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους μέ ὑγεία, ἀγάπη καί χαρά.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“ΦΛΟΓΑ” : Βazaar σχολικών ειδών στο νέο της χώρο

Published

on

By

Ο Σύλλογος ΦΛΟΓΑ – παράρτημα Ναυπάκτου σας εύχεται καλή και δημιουργική σχολική χρονιά και σας προσκαλεί στο  bazaar σχολικών ειδών, που θα γίνει στο νέο χώρο του Συλλόγου μας στη Ν. Μπότσαρη 50, από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου έως και την  Τετάρτη 5 Οκτωβρίου.

Ο Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο στην παιδική ηλικία.

Εμείς οι γονείς της ΦΛΟΓΑΣ αγωνιζόμαστε για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που έτυχε να αρρωστήσουν από καρκίνο.

Πολύτιμοι αρωγοί στον αγώνα μας, βρίσκεστε όλοι εσείς με τη βοήθεια που μας προσφέρετε.

Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση και θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Με εκτίμηση

ΦΛΟΓΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Φλόγα-Ναύπακτος

 

Φλόγα-Ναύπακτος

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : «Η επιλογή Λουκοπούλου να καταργήσει τη Δημοτική Αστυνομία και η εκ των υστέρων απολογία του»

Published

on

By

ναυπακτος-γκιζας-συνεργασία-πολιτών

Απάντηση στα όσα ειπώθηκαν τόσο στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, όσο και στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Ενωτική πρωτοβουλία» του Τάκη Λουκόπουλου, δίνει με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Συνεργασία πολιτών» του Βασίλη Γκίζα.

Αναφέρει η ανακοίνωση:

«Με μία έστω και καθυστερημένη για  6 χρόνια ανακοίνωση ο κ.Λουκόπουλος και η “Ενωτική Πρωτοβουλία” απολογούνται για την επιλογή τους να καταργήσουν  οριστικά  τη Δημοτική Αστυνομία του δήμου μας προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Είναι θετικό, πάντως, το γεγονός ότι αναγνωρίζουν ξεκάθαρα, έστω και μετά από τόσα χρόνια,  ότι ενώ ο νόμος 4325/ 2015 έδωσε τη δυνατότητα στους δήμους να επανασυστήσουν  τις δημοτικές αστυνομίες τους που είχαν καταργηθεί με το νόμο 4172/2013, ο κ.Λουκόπουλος  και η «Ενωτική Πρωτοβουλία» με την υπ’ αριθμ. 266/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ναυπακτίας επέλεξαν να  την καταργήσουν οριστικά και να  μην την επανασυστήσουν. Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος Ναυπακτίας και ιδίως η πόλη της Ναυπάκτου στερήθηκαν  επί σειρά ετών ένα πολύτιμο όργανο, του οποίου οι αρμοδιότητες δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που χρόνο με το χρόνο διογκώνεται αλλά εκτείνονται σε 27 διαφορετικά αντικείμενα, όπως στην επιτήρηση των λαϊκών αγορών, στην αντιμετώπιση της ρύπανσης και της ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης, στην επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων, στην αντιμετώπιση του ζητήματος των ακαθάριστων οικοπέδων και σε πολλά άλλα.

Και ενώ η δημοτική αρχή Λουκόπουλου επέλεξε να καταργήσει οριστικά τη δημοτική αστυνομία με τη φθηνή δικαιολογία ότι είναι «όργανο καταστολής», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σαμαντάς στη σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία πολλών σοβαρών δήμων επέλεξε το ακριβώς αντίθετο.

Σε κάθε περίπτωση η θετική ψήφος της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας» στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της σύστασης της δημοτικής αστυνομίας αλλά και η ουσία της ανακοίνωσης τους συνιστούν έμπρακτη αυτοκριτική, την οποία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να χαιρετίσουμε.

Κάλιο αργά παρά ποτέ!!! »

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου: Ενδιαφέρουσες ομιλίες στο κτήριο «Ναυπακτία» το Σάββατο 24/9

Published

on

By

Πανελλήνιοι-αγώνες-Τοξοβολίας-Ναύπακτος-Παπαχαραλάμπειο-στάδιο

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδιοργανώνουν υπό την Αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας, σειρά ομιλιών στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου του Εργαστηρίου της Τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου.

Αναλυτικότερα, αυτό το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00’ θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο «Ναυπακτία» (1ος όροφος) δύο εξόχως ενδιαφέρουσες ομιλίες στα ελληνικά με θέμα «Ελλάδα και Σεισμοί» από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σεισμολογίας-Σεισμικής Ανισοτροπίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθ. Γεώργιο Καβύρη και «Η Τάφρος του Κορινθιακού Κόλπου: Ένα γεωφυσικό Εργαστήριο» από τον εντεταλμένο Ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ.Παναγιώτη Ηλία.

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Προλογίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Φωκίων Ζαΐμης.

Από το 2016 στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου διενεργείται το λεγόμενο «Σχολείο του παρατηρητηρίου της τάφρου του Κορινθιακού Κόλπου» (https://nfo.crlab.eu/crl-school) το οποίο και αποτελεί την εκπαιδευτική συνιστώσα του εν λόγω παρατηρητηρίου. Ο κύριος σκοπός του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. Στο Σχολείο έχουν συμμετάσχει 58 πανεπιστημιακοί καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ως εισηγητές, καθώς και 63 καθηγητές μέσης Εκπαίδευσης και 86 υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημίων ως εκπαιδευόμενοι. Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου του εργαστηρίου του Κορινθιακού Κόλπου (Corinth Rift Observatory) 2022, μεταξύ άλλων, θα διενεργηθούν επιδείξεις λειτουργίας εκπαιδευτικού σεισμογράφου σε μαθητές σε Γυμνάσιο της Ναυπάκτου, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο και  παρουσιάσεις/διαλέξεις από 23 διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής σε περίπου 17 φοιτητές και 14 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης  που έχουν επιλεχθεί, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Σημειώνεται ότι, η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του εν λόγω Σχολείου, έχει αναγνωριστεί από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 (Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, τμήμα Α΄, αρ. πρωτ. Φ1/ΝΔ/8978/38161/Δ7/04-04-2022).

Πληροφορίες για το εργαστήριο του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και το πλήρες πρόγραμμα και υλικό για το φετινό αλλά και τα περασμένα θερινά σχολεία μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://crlab.eu. Το πλήρες πρόγραμμα του σχολείου καθώς και σχετικές πληροφορίες (υπό διαρκή ενημέρωση) βρίσκεται στο https://nfo.crlab.eu/crl-school-2022 .

Το σχολείο είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, με επιχορήγηση των φοιτητών και των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και  υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωφυσικής (European Geosciences Union). Χορηγός του Σχολείου είναι η Uni-systems. Ο Δήμος Ναυπακτίας παρέχει το χώρο διεξαγωγής και πούλμαν για τις μετακινήσεις των εκπαιδευομένων στο πεδίο.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ