Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπαράζ διατάξεων για ΟΤΑ σε νέα ΠΝΠ

Published

on

Βουλή-κορονοιος-Nafsweek

Σειρά ρυθμίσεων για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεσπίστηκαν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που συνολικά περιλαμβάνει 72 άρθρα και δημοσιεύθηκε την 20η Μαρτίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 68/20.3.2020).

Αλλαγή στο Φιλόδημο, παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ, παράταση προθεσμιών και απευθείας αναθέσεις, είναι μερικές από τις παρεμβάσεις.

Υπογραμμίζεται ότι χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην εφαρμογή των διατάξεων από τις Υπηρεσίες των ΟΤΑ. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία μεταβάλλεται το θεσμικό πλαίσιο από ΠΝΠ σε ΠΝΠ, καθώς δεν δημοσιεύονται Αιτιολογικές Εκθέσεις για να εξηγούν τι και γιατί θεσπίζεται, ενώ κάποιες Εγκύκλιοι περιορίζονται σε επανάληψη του κειμένου της ΠΝΠ. Ασφαλής τρόπος για να καταστεί κατανοητό τι ακριβώς μπορεί τελικά να εφαρμοστεί, είναι η προσεκτική αντιπαραβολή κάθε νέας διάταξης με τις προηγούμενες που διαδοχικά τροποποιούνται / συμπληρώνονται / παρατείνονται / αναστέλλονται.

 

Ενδεικτικά από το σύνολο των διατάξεων εκείνες που άμεσα αφορούν ειδικά τους ΟΤΑ, είναι οι κάτωθι:

Άρθρο τέταρτο – “Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης Δημοτικών Συμβουλίων

Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία των παρ.1Α και 1Γ του αρ.41 του ν.1249/1982 παρατείνεται έως 31.5.2020 (αφορά τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων).

Άρθρο τριακοστό έβδομο – “Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας ΟΤΑ

1] Στο αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Μετά το α’ εδάφιο της παρ.2 προστίθεται εδάφιο: Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 12 μηνών που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων και της περ.ιε’ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 3 μηνών της παρ.1 του αρ.5 του π.δ.164/2004.

β) Στο τέλος της παρ.2 προστίθεται εδάφιο: Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ.

2] α) Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ.1 του αρ.160 του Κώδικα Δήμων παρατείνεται έως τις 31.5.2020.

β) Προϋπολογισμοί ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία Συμβούλια και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παρ.6 του αρ.77 και την παρ.3 του αρ.78 του ν.4172/2013 και για τους οποίους, έως της έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκτελούνται αμέσως. Η περ.α’ της παρ.7 του αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ ισχύει αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για τους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

3] Στις συμβάσεις των παρ.3 και 5 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, των παρ.3, 4 και 6 του αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, σύμφωνα με την οικεία βεβαίωση της Αναθέτουσας Αρχής, το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό των 900.000 ευρώ. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 14.3.2020.

4] Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί να αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των Προγραμμάτων τουριστικής προβολής του αρ.30 του ν.3498/2006 των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας.

5] Συμβάσεις ΙΔΟΧ προσωπικού Ανταποδοτικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30.6.2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για 4 μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους Δήμους και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα Νομικά Πρόσωπα.

6] Αναστέλλεται έως τις 30.6.2020 η ισχύς της παρ.2 του αρ. 10 της υπ’ αρ. 129/2534/2010 ΚΥΑ (Β’ 108). (αφορά τα όρια κατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων)

7] Από 1.3.2020 έως και 31.5.2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.

8] Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το αρ.13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ., μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

9] Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α’ εδαφίου της παρ.1 του αρ.1 του ν.25/1975, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

10] Στο αρ. 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παρ.10 ως εξής: «10. Μέχρι 31.5.2020, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ.(α) και (β) της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ.

11] α) Η περ.β’ της παρ.9 του αρ.53 του ν.4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,» (αφορά την Ειδική Υπηρεσία του Υπ.Εσωτερικών)

β) Το α’ εδάφιο της παρ.1 του αρ.69 του ν.4509/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.» (είναι αλλαγή – προσθήκη στο θεσμικό πλαίσιο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ).

 

Κατά τα λοιπά, το Μέρος Γ’ της ΠΝΠ περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όπως την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, τις αιτήσεις πολιτών μέσω αυτής, την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τη νομική ισχύ ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων  κλπ.  Μεταξύ αυτών, το αρ.29 αφορά την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα ΚΕΠ.

 

Το αρ.38 έχει ως αντικείμενο ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Εκ νέου αλλαγή της διάταξης προηγούμενων ΠΝΠ για την είσοδο κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ρυθμίσεις για τις άδειες και τις διευκολύνσεις, αναστολή για δύο μήνες πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Διοίκησης.

Το αρ.41 αφορά την άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

πηγη: airetos

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

gov.gr:  Όλο το Δημόσιο… στον υπολογιστή σας!  

Published

on

By

Πλέον όλο το Δημόσιο χωράει στην οθόνη του υπολογιστή μας, αφού με ένα κλικ μπορούμε να  επισκεπτόμαστε 14 υπουργεία, 32 φορείς και οργανισμούς, 3 Ανεξάρτητες Αρχές, να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του taxisnet, ενώ σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε και η άυλη συνταγογράφηση.

H νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr που λειτούργησε εσπευσμένα λόγω της πανδημίας, ήρθε για να απαλλάξει τους πολίτες από τις καθυστερήσεις, την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία.

Στα άμεσα σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να ενταχθούν στο gov.gr και η τηλεσυμβουλευτική, όπου μπορεί κάποιος πολίτης με συμπτώματα κορονοϊού να παρακολουθείται μέσω της πλατφόρμας από πιστοποιημένο γιατρό του υπουργείου Υγείας, αλλά και θυρίδα online εξυπηρέτησης του πολίτη στα ΚΕΠ με κατάθεση αίτησης, με  το gov.gr να εμπλουτίζεται συνεχώς .ωστε να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Ο πολίτης σερφάροντας μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναζητήσει απευθείας την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει ή να την βρει μέσα από τις κατηγορίες ειδικά αυτή την περίοδο που μένουμε σπίτι, να λάβει οδηγίες σε σχέση με τον κορονοϊό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τι ακριβώς θα δούμε στο gov.gr

Στο περιβάλλον της ιστοσελίδας gov.gr υπάρχουν οδηγίες σχετικά με το κορονοϊό που αφορούν είτε την ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών, οδηγίες για το κοινό, όπως για την παραμονή οικογενειών με μικρά παιδιά ή έφηβους στο σπίτι, για ταξιδιώτες, επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, για επαγγελματίες υγείας και χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, για ασθενείς με ιστορικό καρκίνου, οδηγίες για διαχείριση εγκύων με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον κορονοϊό κ.α., ενώ φυσικά υπάρχει κι η οδηγία για να εκτυπώσουν οι πολίτες το έντυπο της βεβαίωσης κίνησης.

Όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες

 • 14 υπουργείων, όπως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπουργείου Δικαιοσύνης, υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπουργείου Εσωτερικών, υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπουργείου Οικονομικών, υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπουργείου Υγείας, υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • 32 φορέων και οργανισμών μεταξύ των οποίων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., Ελληνική Αστυνομία, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ), Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π), Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), Εθνικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.α.
 • 3 Ανεξάρτητες Αρχές, όπως Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

11 κατηγορίες με 507 υπηρεσίες

Στο gov.gr προσφέρεται πρόσβαση στις  παρακάτω κατηγορίες

 1. Γεωργία και κτηνοτροφία

Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική σας δραστηριότητα.

 1. Δικαιοσύνη

Υπηρεσίες για την ασφάλεια και το δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων.

 1. Εκπαίδευση

Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

 1. Επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας.

 1. Εργασία και ασφάλιση

Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότησή σας.

6.Οικογένεια

Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής σας.

 1. Περιουσία και φορολογία

Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας σας και τη φορολογία.

 1. Πολίτης και καθημερινότητα

Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο και την παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών.

9.Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός

Πολιτιστικές υπηρεσίες, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.

10.Στράτευση

Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και απόστρατους.

 1. Υγεία και πρόνοια

Διαδικασίες για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια τροφίμων, υπηρεσίες για φάρμακα και νοσηλεία

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόψε, οι δείκτες γυρίζουν μια ώρα μπροστά

Published

on

By

Αλλάζει-η-ώρα

Με την πανδημία του κορωνοϊού να έχει την πρώτη θέση στις ειδήσεις, αλλάζει και κάτι ακόμα στην καθημερινότητά μας.

Μια ώρα μπροστά θα βάλουμε τα ρολόγια μας απόψε τα ξημερώματα.

Αλλάζει η ώρα στις 3:00 πμ, όπως κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, και τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα δείξουν 4:00.

Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, με την επιστροφή στην χειμερινή.

Να σημειωθεί πως η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αποφασίσει την κατάργηση της αλλαγής ώρας από το 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα.

Για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημέρωση των επαγγελματιών από την Ομοσπονδία

Published

on

By

ΘΕΜΑ: Τι ισχύει για ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές σε ρύθμιση, υποχρεώσεις προς ΔΟΥ, επιταγές και ενοίκια

Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση

Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 δύναται να καταβληθούν μέχρι 30/9/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς  τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, πρέπει να καταθέσουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η μη υποβολή εμπρόθεσμα των ΑΠΔ επιφέρει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων απαιτητών την 31/3/2020 και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης παρατείνεται για τρεις (3) μήνες χωρίς πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Εντάσσονται στις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις επιχειρήσεις και εργοδότες που :

α) απασχολούν μισθωτούς με μισθό ή ημερομίσθιο σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.

β) έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020 και αναφέρονται στους πίνακες του Υπουργείου

γ) Αναστέλλεται η καταβολή  ασφαλιστικών οφειλών και ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών , όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, και είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020.

Υποχρεώσεις προς ΔΟΥ- Βεβαιωμένες – Ληξιπρόθεσμες – Σε ρύθμιση

Παρατείνονται μέχρι 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα , οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή χρεωστικές), καθώς και όλες οι βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11/3/2020 έως 30/4/2020, επιχειρήσεων με ενεργό ΚΑΔ στις 20/3/2020 που αναφέρονται στον πίνακα του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 30/8/2020 η είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 11/3/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή ( χρεωστικές) και των άλλων βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων.

Έως την ίδια ημερομηνία ( δηλαδή μέχρι 31/8/2020) και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων χρηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλονται οι καταβολές βεβαιωμένων οφειλών για κάθε αιτία ( φόρος ΦΠΑ, ΦΜΥ , ρύθμιση κλπ.) και για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από ενεργό κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών , όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ( Ισχύει για ΔΟΥ και Ασφαλιστικές εισφορές)

Οι επιχειρήσεις που για οιονδήποτε λόγο δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων ( μετά την ολοκλήρωση των μέτρων), η παράταση / αναστολή παύει αυτοδίκαια και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Επιταγές

Κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης , εμφάνισης  και πληρωμής επιταγών για επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται και που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών (3) ημερών από τη έκδοση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), μέσω ειδικής εφαρμογής του Τειρεσία, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση σήμερα περιλαμβάνεται στις πληττόμενες ή θα συμπεριληφθεί σε αυτές στο μέλλον.

Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ, θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και θα λάβουν φορολογικές αναστολές από 1/4/2020, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο από το 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου του 2019. Οι ειδικές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο  μέτρο θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση.

Θα προβλεφθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης στους εκδότες ή / και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών για την διευκόλυνση της άμεσης αποζημίωσής τους.

Ενοίκια

α) Στους εργοδότες ή επιχειρήσεις εκείνους που έχει διακοπεί ή ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσια αρχής, είναι δικαιούχοι μείωσης του μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

β) Αν ο εργοδότης – επιχείρηση κατέβαλε το σύνολο του μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης ( δηλ.100%) συμψηφίζει στον μήνα Απρίλιο , καταβάλλοντας το 20% του ενοικίου τον μήνα Απρίλιο.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

     Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας

         Δαβανέλλος Θέμης                                                                         Μπακατσιάς Βασίλειος

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

δερματινεσ-τσαντεσ-musitsa

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ