Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ομοσπονδία: Ενημέρωση για το «Πλαφόν αύξησης ενοικίων»

Published

on

Ομοσπονδία

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπακτίας και Δωρίδας ενημερώνει σχετικά με το θέμα:

Κυρίες/οι Συνάδελφοι,

Όπως έχετε πληροφορηθεί, με το αρ.121 ν.4926/20.4.2022 νομοθετήθηκε ανώτατο όριο (πλαφόν)  αναπροσαρμογής (αύξησης) των μισθωμάτων (ενοικίων). Συγκεκριμένα, για όλες τις μισθώσεις που  υπάγονται στο π.δ.34/1995, την κωδικοποίηση των νόμων περί εμπορικών μισθώσεων, επιτρέπεται από  την 1 Ιανουαρίου 2022 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2022 αύξηση του ενοικίου έως 3% επί του  προηγουμένως καταβαλλόμενου.

Επισημαίνονται λοιπόν διευκρινιστικά τα ακόλουθα.

  1. Το πλαφόν εφαρμόζεται σε κάθε εμπορική (αρ.1 π.δ.34/1995) και επαγγελματική (αρ.2 π.δ. 34/1995) μίσθωση, εφόσον αυτονοήτως η μίσθωση βρίσκεται σε ισχύ κατά την εφαρμογή του  (01.01.2022 – 31.12.2022). Εφαρμόζεται επίσης και στις παραπάνω μισθώσεις που έχουν συναφθεί  και ισχύουν από την 1.3.2014 και έπειτα με τον ν.4242/2014, ο οποίος δυστυχώς μείωσε την  ελάχιστη αρχική υποχρεωτική διάρκεια της μίσθωσης από 12 σε 3 έτη. Ως προς τη διάρκεια της  μίσθωσης επισημαίνεται ότι αυτή (διάρκεια) έχει παραταθεί για όσες επιχειρήσεις ανεστάλη η  λειτουργία τους με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας και για όσο χρονικό διάστημα από  14.3.2020 και μετά έμειναν κλειστές. Δηλαδή, το διάστημα της αναστολής προστίθεται στη  διάρκεια της μίσθωσης (ν.4790/2021 και ν. 4818/2021).
  2. Το πλαφόν δ ε ν εφαρμόζεται στις μισθώσεις που δ ε ν υπάγονται στο π.δ.34/1995 και συνεπώς σε  αυτές ισχύει ο,τι έχει συμφωνηθεί ή εκ του Νόμου προβλέπεται κατά περίπτωση. Οι (πολλές)  μισθώσεις αυτές είναι.

α. Οι μισθώσεις οι οποίες, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, συνάπτονται συνήθως  για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος 

β. Οι μισθώσεις χώρων αποκλειστικώς για διενέργεια διαφημίσεων με οποιοδήποτε τρόπο καθώς  και οι μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

γ. Οι μισθώσεις, στις οποίες το μίσθιο χρησιμοποιείται ως οικοτροφείο

δ. Οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων,  περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των αστικών  ηλεκτρικών σιδηροδρόμων

ε. Οι μισθώσεις χώρων εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν  γένει κοινοχρήστων χώρων 

στ. Οι μισθώσεις χώρων εντός κοιμητηρίων 

ζ. Οι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων 

η. Οι μισθώσεις εντός χώρων που ανήκουν στα ιδρύματα του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού  τομέα 

θ. Οι μισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα, οι οποίες συνάπτονται μετά  την 1η Σεπτεμβρίου 1990

ι. Οι μισθώσεις σχολικών κυλικείων και οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας  «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ»

ιβ. Οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων,  οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, τα οποία ανήκουν κατά  κυριότητα ή επικαρπία ή χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην  Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν  λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

ιγ. Οι μισθώσεις ακινήτων των οποίων την κυριότητα ή τη χρήση αποκτά η Βουλή των Ελλήνων για  τη στέγαση των υπηρεσιών της και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της για τη στέγαση των  υπηρεσιών της ή των υπηρεσιών των οργάνων της, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης των  μισθώσεων αυτών

ιδ. Οι μισθώσεις χώρων εντός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

ιε. Οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που  χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι

ιστ. Οι μισθώσεις καταστημάτων διάθεσης οπωροκηπευτικών προϊόντων των Κεντρικών  Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης

ιζ. Οι μισθώσεις ακινήτων, των οποίων κύριος ή εκμισθωτής είναι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία  “Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών” και που είναι αναγκαία για τη στέγαση των υπηρεσιών του, της  ανώνυμης εταιρίας που έχει συσταθεί από αυτό με την επωνυμία “Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων”  καθώς και των υπηρεσιών της εποπτεύουσας αυτά υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

ιη. Οι μισθώσεις ακινήτων που αποδεδειγμένα αποκτήθηκαν, αυτά ή το οικόπεδο επί του οποίου  ανεγέρθηκαν, με εισαγωγή συναλλάγματος από τον εκμισθωτή, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον  στα 2/3 της αξίας τους ή η αξία αυτή καλύφθηκε κατά το αυτό ποσοστό με εισαγωγή  συναλλάγματος και ο μισθωτής έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου διάρκεια τουλάχιστον  δώδεκα (12) ετών &

ιθ. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση».

  1. Επίσης, ο νόμος αυτός δ ε ν εφαρμόζεται στις μισθώσεις με εκμισθωτή α) την Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) της παρ. 1 του άρ. 21 του ν. 2778/1999 ή β)  εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή  δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων  (Ο.Ε.Ε.), τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  (Δ.Ο.Ε.Ε.), που διέπονται από τον ν. 4209/2013 και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και η καταστατική έδρα  των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κράτος, όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 65 του ν. 4172/2013 περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και σε τρίτη χώρα που  χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από  εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16Α  του ν. 4557/2018 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675, γ) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού  κέντρου, με την έννοια του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1093809/8296/1161/B0014/15.10.2007  απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική  επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.
  2. Στις μισθώσεις λοιπόν που σύμφωνα με τα παραπάνω υπάγονται στο πλαφόν, η αύξηση αυτή (έως 3%) εφαρμόζεται, εφόσον στην μίσθωση προβλέπεται η συνήθης ετήσια αύξηση και αυτή  πρόκειται να λάβει χώρα εντός του 2022. Συνεπώς, το πλαφόν δεν ισχύει εάν π.χ. η μίσθωση  ξεκίνησε εντός του 2022 και η πρώτη ετήσια αύξηση θα γίνει το 2023, οπότε θα εφαρμοσθεί ο,τι  έχει συμφωνηθεί. Ομοίως, εάν η αύξηση του ενοικίου προβλέπεται διετής και η διετία δεν  συμπληρώνεται εντός του 2022, αλλά από την 1.1. 2023 κι έπειτα. Ο νόμος ισχύει μόνο για όλο το  2022.
  3. Σε περίπτωση συμφωνίας αναπροσαρμογής/αύξησης του ενοικίου με συγκεκριμένο ποσοστό  κάτω του 3%, είναι προφανές ότι ισχύει το κατώτερο αυτό ποσοστό. Αν όμως το ποσοστό είναι  ανώτερο του 3%, ήτοι 3,1 και άνω, εφαρμόζεται το 3%. Αν υπάρχει «συμφωνία μη  αναπροσαρμογής», δηλαδή σταθερό ενοίκιο, εννοείται ότι η συμφωνία είναι ισχυρή και δεν  τίθεται οποιοδήποτε θέμα αναπροσαρμογής.
  4. Η αναπροσαρμογή κατά τα ανωτέρω γίνεται επί του μισθώματος του αντίστοιχου μήνα του 2021.  Έτσι, εάν π.χ. έχει συμφωνηθεί αναπροσαρμογή/αύξηση κάθε 1 Ιουνίου με ποσοστό 4%, βάσει του  νέου νόμου την 1 Ιουνίου 2022 το μίσθωμα θα αυξηθεί κατά 3% επί του μισθώματος του Μαΐου  2022, στο οποίο θα προστεθεί το σταθερό χαρτόσημο (3,6%). Ως συνήθως προβλέπεται, ισόποση  αύξηση θα λάβει και η εγγύηση.
  5. Αν δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για οποιονδήποτε λόγο, τότε το  ετήσιο μίσθωμα πρέπει να είναι ίσο με το 6% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, γεγονός το  οποίο συνήθως συμβαίνει, οπότε περαιτέρω αναπροσαρμόζεται με ποσοστό 75% της απλής  δωδεκάμηνης μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της  ΕΛΣΤΑΤ ανά μήνα υπό τον τίτλο «Ανακοίνωση Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων»  https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-. Η τελευταία ανακοίνωση έχει ως  εξής.

«Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ ) ανακοινώνεται ότι : 

  1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022  παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 8,9% (αύξηση οκτώ και εννέα δέκατα τοις εκατό). 
  2. Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, 

το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2022 διαμορφώθηκε σε 6,7% (αύξηση έξι και  επτά δέκατα τοις εκατό) επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.» 

Για τις μισθώσεις λοιπόν της παραγράφου 7 της επιστολής μας προκύπτει αύξηση στο μίσθωμα Απριλίου  2022 κατά 6,7%, η οποία όμως δεν θα ισχύσει, αλλά θα μειωθεί στο 3%.

  1. Η ίδια μείωση θα υπάρξει και αν η συμφωνία αναπροσαρμογής είναι ίση με τον παραπάνω ΔΤΚ  πλέον ποσοστού, π.χ. ΔΤΚ συν 2%, .

Παραμένουμε στη διάθεση σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 Ο Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας

Δαβανέλλος Θέμης                                  Μπακατσιάς Βασίλειος

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: “Σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας φέρνει η έλλειψη εργατών γης”

Published

on

By

Ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρη Κωνσταντόπουλου 

Προς: 

– Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά

– Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας φέρνει η έλλειψη εργατών γης

 Παραγωγοί από όλη την Ελλάδα και αγροτικοί φορείς εκφράζουν το τελευταίο διάστημα την έντονη ανησυχία τους για τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες εξαιτίας της έλλειψης εργατών γης. Ακόμα και οι καθημερινές αγροτικές εργασίες καθίσταται ανέφικτο να διεκπεραιωθούν. Ο αντίκτυπος στην κοινωνική και οικονομική ζωή χιλιάδων αγροτών είναι τεράστιος, με τους αγρότες να μάχονται καθημερινά για την προσωπική και επαγγελματική τους επιβίωση.

Στην Αιτωλοακαρνανία το πρόβλημα λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις και αναμένεται να ενταθεί το φθινόπωρο, κατά τη συγκομιδή της ελιάς, με την παραγωγή τη φετινή χρονιά να αναμένεται μάλιστα αυξημένη. Ήδη οι ελαιοπαραγωγοί αδυνατούν να βρουν διαθέσιμους εργάτες και οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Η Κυβέρνηση έως και σήμερα, αντί να σταθεί αρωγός απέναντι στις ανάγκες των παραγωγών, επιμένει σε ένα θεσμικό πλαίσιο που καθιστά δύσκολη και γραφειοκρατική την μετάκληση εργατών, την προσέλκυση και απασχόλησή τους στη χώρα μας. Η νόμιμη παροχή εργασίας και η νομιμοποίηση διαμονής και εργασίας συναντούν διαρκή εμπόδια λόγω της γραφειοκρατίας.

Στον αντίποδα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει ένα πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο με πληρέστερα εργασιακά δικαιώματα και συχνά με καλύτερες αποδοχές για τους εργάτες γης, πλαίσιο που αποδεικνύεται πολύ πιο ελκυστικό για τους εργάτες γης, οι οποίοι επιλέγουν πλέον πχ την Ιταλία ή την Ισπανία για να εργαστούν.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, εν μέσω των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως η έξαρση των τιμών στα αγροεφόδια, η πτώση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, το αυξημένο ενεργειακό κόστος στην παραγωγή, έχουν ανάγκη την άμεση στήριξη της πολιτείας.

Η έλλειψη εργατών γης εξελίσσεται σε πρόβλημα απρόβλεπτων διαστάσεων και τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει να προβούν άμεσα σε ενέργειες ώστε οι παραγωγοί να έχουν πρόσβαση σε πολύτιμα εργατικό δυναμικό.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της αυξανόμενης έλλειψης εργατών γης; Πώς θα διευκολυνθεί η μετάκληση εργατών γης από τρίτες χώρες και η συνακόλουθη νόμιμη απασχόλησή τους στην Ελλάδα, η οποία σήμερα συναντά τεράστια εμπόδια λόγω της γραφειοκρατίας;

2) Με ποια μέτρα θα στηριχθούν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι με τα σημερινά δεδομένα  θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα στη συγκομιδή των προϊόντων τους, ιδίως δε το φθινόπωρο κατά τη συγκομιδή των ελιών;

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Ο μικρός πρίγκιπας” από το 4ο ΚΔΑΠ στην Παπαχαραλάμπειο την Κυριακή

Published

on

By

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίδομα ρεύματος «Power Pass»: Ανακοινώθηκε ημερομηνία πληρωμής – Πότε θα λάβουν χρήματα οι δικαιούχοι

Published

on

By

Για δύο εβδομάδες θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι του Power Pass, σύμφωνα με νέες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Όπως ανέφερε ο ίδιος οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 14 με 15 Ιουνίου και η επιστροφή χρημάτων του 60% των φουσκωμένων λογαριασμών και μέχρι 600 ευρώ θα γίνει τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

Η «βεντάλια» των δικαιούχων ανοίγει περισσότερο με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τα νέα δεδομένα ορίζουν ότι η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, με καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 2020 έως 45.000 ευρώ, αλλά μετά από αφαίρεση των φόρων. Αυτό δηλαδή είναι και το βασικό κριτήριο της επιδότησης: Από το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε το 2021 αφαιρούνται φόρος που αναλογεί, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος.

Πώς θα υπολογίσετε τα χρήματα

Η επιστροφή των χρημάτων υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο:

Τα ποσά της αποζημίωσης θα επιστρέφονται στον λογαριασμό IBAN του καταναλωτή.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ