Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σέρνεται» το εργοστάσιο…

Published

on

Μετά την ακύρωση και την προκήρυξη  εκ νέου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας κομποστοποίησης προ-διαλεγμένων αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας», υποέργο της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας», υπάρχει το ερώτημα σε ποια φάση βρίσκεται το έργο αυτό των 22 εκατ. ευρώ του Δήμου Ναυπακτίας. Ένα  έργο, αυτό της δημιουργίας του εργοστασίου διαλογής απορριμμάτων, που θα αλλάξει άρδην το τοπίο στην διαχείριση των αστικών αποβλήτων, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, αναβαθμίζοντας τον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου σε ΧΥΤΥ.

Η ιστορία…

Οι  μελέτες και η ένταξή του έργου σε χρηματοδότηση ύψους 22 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έγινε επί θητείας της δημοτικής αρχής του Τάκη Λουκόπουλου.  Ακολούθησε διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο.       Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής να είχε  οριστεί για τις 3 Φεβρουαρίου 2020 ενώ η αποσφράγισή τους, για τις 7           Φεβρουαρίου 2020, «βγήκε στον αέρα» ο διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς  και της  μονάδας      κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

Έκτοτε ακολούθησε μπαράζ προσφυγών ενστάσεων, εγγράφων  και αποφάσεων, με το θέμα να φτάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας είχαμε στις 30 Μαρτίου 2020 άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής εταιρείας που αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό,  ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), στρεφόμενη, μεταξύ άλλων, κατά της πράξης απόρριψης της προσφοράς της από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με την  109/2020 απόφαση έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της εταιρίας κατά το σκέλος μη ορθής      παραμετροποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το οποίο απέρριψε λανθασμένα την κατάθεση προσφοράς της προσφεύγουσας και με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ναυπακτίας).

Με έγγραφό του ο Δήμος Ναυπακτίας προς το ΕΣΗΔΗΣ, ζητά  την τεχνική υποστήριξή του ώστε να συμμορφωθεί με την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με την στάση του ΕΣΗΔΗΣ, να είναι  αρνητική.

Ομοίως αρνητική ήταν εν γένει η θέση των διαχειριστών του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε κάθε προσπάθεια των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ναυπακτίας) για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τον Δεκέμβριο  του 2020  έρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας και με απόφασή της (  αριθμ. απόφασης 424 / 2020 ) ακυρώνει  τον  διαγωνισμό και αποφασίζει την επανάληψή του με τις αναγκαίες προσαρμογές των τευχών διακήρυξης. Να σημειώσουμε ότι η  απόφαση εκείνη  λήφθηκε ομόφωνα.

Η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε τότε στην απόφαση αυτή  λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας, λόγω ουσιώδους σφάλματος στη διαγωνιστική διαδικασία, το οποίο δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλο ηπιότερο μέσο, εξαιτίας της εκπεφρασμένης αδυναμίας προσαρμογής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) να υποδεχθεί και να καταχωρήσει προσφορά από οικονομικό φορέα ή άλλο χρήστη, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Η απόφαση στηρίχτηκε στην  θετική γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου για  την κατεπείγουσα ανάγκη  ολοκλήρωσης του έργου βάσει του χρηματοδοτικού πλάνου ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και  λόγω της σπουδαιότητας του έργου για     το κοινωνικό σύνολο και τις σοβαρές συνέπειες από τη διαφαινόμενη καθυστέρηση της τρέχουσας διαδικασίας.

Το σήμερα…

Με τον καινούργιο διαγωνισμό να έχει ολοκληρωθεί, τον Φεβρουάριο του 2021, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των συμμετεχόντων εταιρειών — κοινοπραξιών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

Ακολούθησε από την Επιτροπή η αξιολόγηση για τεχνικά ζητήματα, όπου από τις τρείς συνολικά εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με την  Επιτροπή ομόφωνα να έχει καταλήξει στην μία από αυτές.

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση της απόφασης αυτής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού να φέρνει το  θέμα τις προηγούμενες ημέρες στην Οικονομική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafsweek, μια και ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το θέμα, αυτό θα έρθει προς επικύρωση στην επόμενη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας, πιθανότατα την  Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Στη συνέχεια έχουμε την επόμενη φάση, αυτή της αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού των οικονομικών προσφορών, αλλά και αυτή της εκδίκασης των πιθανών ενστάσεων.

Βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο να απορριφθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας που προκρίθηκε στην διαδικασία του διαγωνισμού, όπου εκεί πάμε πλέον σε νέο διαγωνισμό…

Αν και όλες οι φάσεις της διαδικασίας έχουν χρονικό ορίζοντα, «αγκάθι» παραμένει, όπως και σε όλα τα δημόσια έργα, η διάρκεια εκδίκασης των ενστάσεων— προσφυγών.

Στο δια ταύτα…

Σε κάθε περίπτωση, ήδη μέχρι σήμερα έχει σπαταληθεί αρκετός χρόνος για την εκκίνηση και την υλοποίησή του έργου, με την διαδικασία του διαγωνισμού για τους όποιους λόγους να «σέρνεται» για δεκαεννιά              ολόκληρους μήνες,  από τις αρχές του 2020!

Το πιο κρίσιμο κομμάτι του έργου είναι η κατασκευή του 3ου κυττάρου του ΧΥΤΑ στην Βλαχομάνδρα, καθώς το ήδη  υπάρχον 2ο κύτταρο έχει μόνο λίγους μήνες ζωής, με τον Δήμο Ναυπακτίας να αναγκαστεί πιθανόν να κάνει «εξαγωγή απορριμμάτων» προς όμορους    ΧΥΤΑ, με ότι αυτό σημαίνει.

Πέραν των δύσκολων διαδικασιών που ακολουθούνται , με τα όσα διαχρονικά προβλήματα εμφανίζονται μέσα από τις γραφειοκρατικές και δαιδαλώδεις διαδικασίες που ακολουθούνται στα δημόσια έργα, το έργο της δημιουργίας του εργοστασίου διαλογής απορριμμάτων είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει άρδην το τοπίο στην διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας.

Σημαντικό όφελος θα είναι η αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Ναυπάκτου και η μετατροπή του σε ΧΥΤΥ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), μια και θα οδηγούνται σε αυτόν υπολείμματα αυξάνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο ζωής του.

Ωστόσο, με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου να προχωρούν με αργούς ρυθμούς, όπως συμβαίνει σε όλα τα δημόσια έργα , πέραν των όποιων εκπλήξεων ,  αναμένεται να δούμε εργοστάσιο μετά το 2023…

 

 

 

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η γελοιογραφία της εβδομάδας

Published

on

By

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στη διάθεση των πολιτών η κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου

Published

on

By

Οδηγίες για την προστασία από τον καύσωνα

Ο Δήμος Ναυπακτίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τα επόμενα 24ωρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν.  Για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχουν μεριμνήσει για τη διάθεση της εξής κλιματιζόμενης αίθουσας:

  • ΚΑΠΗ Ναυπάκτου | Σμηναγού Πλαστήρα 3, Κεφαλόβρυσο 

Η αίθουσα θα παραμείνει ανοικτή από σήμερα Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 και έως τη λήξη του καύσωνα, από τις 9:00’ και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στους χώρους θα τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής  και ασφάλειας που προβλέπονται βάσει των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον SARS-COV-2.  Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη διάρκεια παραμονής των πολιτών στους χώρους είναι υποχρεωτική και θα τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.  Επιπλέον, θα διατίθεται νερό και είδη πρώτης ανάγκης ενώ, θα παρέχονται οδηγίες για την προστασία από τον καύσωνα.

Οι πολίτες καλούνται να:

* Αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες, με παραμονή σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον

* Ανανεώνουν τον αέρα με φυσικό ή τεχνητό αερισμό (ανοικτά παράθυρα ή χρήση ανεμιστήρα) των κλειστών χώρων

* Μειώνουν τη θερμοκρασία και την υγρασία του εσωτερικού χώρου με τη χρήση κλιματιστικού

* Ντύνονται ελαφριά με λεπτά ρούχα που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα γύρω από το σώμα

* Ενυδατώνονται με δροσερό νερό κατά προτίμηση και να αποφεύγουν την υπερβολική διατροφή

* Πλένονται με δροσερό νερό για την απομάκρυνση του ιδρώτα και τη διευκόλυνση της απαγωγής θερμότητας από το σώμα.

Ιδιαίτερη φροντίδα για τα αδέσποτα

Με ενέργειες του εντεταλμένου Συμβούλου Δήμου Ναυπακτίας για την εποπτεία και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων που αφορά στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, κ.Ντίνου Ζορμπά, τοποθετήθηκαν ποτίστρες σε κεντρικά σημεία της Ναυπάκτου για τις ημέρες του καύσωνα.  Οι πολίτες καλούνται να συνδράμουν την προσπάθεια του Δήμου ώστε οι ποτίστρες να παραμείνουν γεμάτες με δροσερό νερό όσο θα διαρκούν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας, το έμψυχο δυναμικό και τα μηχανήματα, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτογραφική Έκθεση του Ηλία Περγαντή «1821»

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος για το Καλοκαίρι 2021 και τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, παρουσιάζει σε συνεργασία με το Σύλλογο Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος» τη φωτογραφική Έκθεση του Ηλία Περγαντή «1821».

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ